Dodatek gazowy dla gospodarstw domowych

Od 1 lutego 2023 można składać wnioski na dodatek gazowy dla gospodarstw domowych

Osoby, które ogrzewają mieszkanie lub dom gazem, będą mogły otrzymać zwrot podatku VAT od ceny gazu dostarczonego w 2023 r. oraz za okres od 01.01.2024 r.  do 30.06.2024 r. Dodatek gazowy przysługuje osobie samotnie gospodarującej, której miesięczny dochód nie przekracza kwoty 2100 zł, lub osobie w gospodarstwie domowym wieloosobowym, w którym ta wysokość nie przekracza kwoty 1500 zł na osobę. Wnioski można składać w Ośrodku Pomocy Społecznej w Gierałtowicach. Wniosek o refundację VAT należy złożyć do 30 września 2024 roku lub w ciągu 30 dni od daty otrzymania faktury dokumentującej dostarczenie gazu.

1 stycznia 2023 roku weszła w życie ustawa o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu, tzw. tarcza energetyczna w 2023. Zgodnie z tą ustawą, będą kontynuowane działania osłonowe dla gospodarstw domowych oraz podmiotów wrażliwych (m.in. szpitale, szkoły, muzea, wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe, organizacje pozarządowe itp.), które zużywają paliwa gazowe do celów grzewczych.

Ustawa zakłada wprowadzenie w 2023 r. oraz 2024 r. mechanizmu polegającego na:

 • utrzymaniu cen gazu w 2023 na poziomie 200,17 zł/MWh, czyli ceny obowiązującej w 2022 r.
 • utrzymaniu cen dystrybucji gazu
 • rekompensatach dla przedsiębiorstw energetycznych w związku z poniesionymi kosztami
 • refundacji poniesionych kosztów podatku VAT za gaz.

Najbardziej wrażliwym odbiorcom paliw gazowych, zużywającym paliwa gazowe do celów grzewczych, przysługiwać będzie refundacja poniesionych kosztów podatku od towarów i usług (VAT). Zwrot pobranego podatku VAT dotyczyć będzie osób, które ogrzewają mieszkanie gazem i spełniają kryterium dochodowe. Podatek VAT na gaz od stycznia powrócił do poprzedniej stawki i wynosi 23 %. W roku 2022 r . wynosił 0 %.

O refundację VAT można się ubiegać do 30 września 2024 r.  Do wniosku konieczne będzie dołączenie faktury, która dokumentuje dostarczanie paliw gazowych do odbiorcy (gospodarstwa domowego) oraz dowód zapłaty.

Komu przysługuje refundacja podatku VAT:

 • gospodarstwu domowemu, które jako główne źródło ogrzewania wykorzystuje kocioł na paliwa gazowe,
 • źródło ogrzewania zostało wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków CEEB
 • przeciętne miesięczne dochody, w przypadku gospodarstwa jednoosobowego, nie przekraczają 2100 zł, lub 1500 zł na osobę w przypadku gospodarstwa wieloosobowego;

W przypadku wniosków złożonych od 1 stycznia do 31 lipca 2023 r. obowiązuje dochód z 2021 r. W przypadku wniosków złożonych od 1 sierpnia 2023 r. do 30 września 2024 r. dochód z 2022 r. Dochody weryfikowane są jednorazowo, podczas złożenia 1-wszego wniosku o refundację.

Jak otrzymać dodatek do gazu?

 • o refundację VAT można się ubiegać do 30 września 2023 r.
 • wnioski można będzie składać w Ośrodku Pomocy Społecznej w Gierałtowicach ul. Powstańców Śl. 1, 44-186 Gierałtowice I piętro - punkt kancelaryjny  pok. nr 14.
 • przyznanie refundacji nie wymaga wydania decyzji – Ośrodek Pomocy Społecznej w Gierałtowicach prześle informację o rozstrzygnięciu sprawy na adres poczty elektronicznej zamieszczony we wniosku. W przypadku braku poczty elektronicznej informację o rozstrzygnięciu sprawy można będzie odbierać w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej tj. 44-186 Gierałtowice ul. Powstańców Śl. 1
 • do wniosku trzeba będzie dołączyć fakturę, która dokumentuje dostarczanie paliw gazowych do odbiorcy (gospodarstwa domowego) oraz dowód zapłaty ( nie może to być faktura prognozowana , będą brane pod uwagę tylko faktury rozliczeniowe za dany okres)
 • wysokość refundacji będzie odpowiadała kwocie podatku VAT z opłaconej faktury załączonej do wniosku

Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu 32 301 15 28

Dokumenty do pobrania:

DOCXrodo GAZ.docx (15,49KB)
PDFwniosekowyplaterefundacjipodatkuvat2023r.pdf (350,67KB)
PDFwniosekowyplaterefundacjipodatkuvat2024r-.pdf (328,35KB)
 

×

Wyszukaj w serwisie

Najczęściej wyszukiwane frazy:
×

Zapisz się do newslettera