Program SMOG STOP w Gminie Gierałtowice

Gmina Gierałtowice wraz z Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolią oraz 11 gminami z województwa śląskiego realizuje rządowy program STOP SMOG. W ramach programu na terenie tych gmin zostaną przeprowadzone przedsięwzięcia niskoemisyjne w budynkach osób ubogich energetycznie. Program będzie realizowany w latach: 2022- 2025. Celem Programu jest ograniczenie emisji zanieczyszczeń i poprawa jakości powietrza oraz poprawa efektywności energetycznej budynków, poprzez realizację przedsięwzięć niskoemisyjnych na rzecz najmniej zamożnych gospodarstw domowych, w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych, w tym budynkach komunalnych.

Prace możliwe do wykonania w ramach programu:

 • wymiana starego pieca na ekologiczny;
 • docieplenie ścian, stropów, podłóg na gruncie, stropodachów, dachów;
 • wymiana okien i drzwi zewnętrznych;
 • podłączenie do sieci gazowej;
 • instalacja OZE m.in. pompy ciepła czy panele fotowoltaiczne;
 • modernizacja systemu wentylacji;
 • naprawy kominów.

Szczegółowy zakres prac w konkretnym budynku zostanie określony na podstawie audytu energetycznego.

Korzyści z przystąpienia do programu:

 • ciepło w Twoim domu za mniejsze pieniądze;
 • Twój dom będzie lepiej wyglądał i zyska na wartości;
 • nie musisz się martwić o wybór ekipy remontowo-budowlanej i nadzór nad nią;
 • czystsze powietrze dla Ciebie, Twojej Rodziny i Twojej okolicy.

Jakie warunki należy spełnić, by wziąć udział w programie?

 1. posiadać tytuł prawny do budynku mieszkalnego – trzeba być właścicielem, współwłaścicielem lub posiadaczem samoistnym budynku jednorodzinnego, bądź lokalu mieszkalnego w budynku jednorodzinnym;
 2. powierzchnia użytkowa budynku nie może przekroczyć 200 m(dla budynków w których są 2 lokale mieszkalne łączna powierzchnia użytkowa nie może przekroczyć 300m2);
 3. mieszkać w budynku, którego dotyczy wniosek;
 4. dochód w rozumieniu ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 111 oraz z 2021 r. poz. 1162, 1981, 2105 i 2270) na jednego członka gospodarstwa domowego nie może przekroczyć:
  • dla gospodarstw jednoosobowych –175% kwoty najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym,
  • dla gospodarstw wieloosobowych – 125% kwoty najniższej emerytury;

Od 1 marca 2023 roku najniższa emerytura wynosi: 1588,44 złotych, w związku z tym:

->125% tej kwoty wynosi: 1985,55 złotych,

-> 175% tej kwoty wynosi: 2779,77 złotych.

*Dochód gospodarstwa domowego oblicza się, dodając wszystkie DOCHODY BRUTTO pomniejszone o koszty uzyskania przychodu i składki na ubezpieczenia społeczne (składki emerytalne, rentowe i chorobowe) osób, które stale zamieszkują razem w tym gospodarstwie.

Do dochodu wlicza się:

 • wynagrodzenie za pracę,
 • emerytury,
 • renty,
 • wynagrodzenie z umów o dzieło,
 • zlecenia i agencyjnych,
 • diety,
 • zasiłki stałe z pomocy społecznej,
 • zasiłki rodzinne,
 • wychowawcze,
 • pogrzebowe,
 • zasiłki dla bezrobotnych,
 • zasiłki przedemerytalne,
 • dodatki kombatanckie,
 • stypendia studenckie,
 • żołd,
 • alimenty,
 • jednorazowe odprawy,
 • nagrody pieniężne,
 • uzyskaną kwotę ze sprzedaży mieszkania lub samochodu.

Do dochodu nie wlicza się:

 • świadczeń pomocy materialnej dla uczniów,
 • dodatków dla sierot zupełnych,
 • jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia się dziecka,
 • dodatku z tytułu urodzenia dziecka,
 • pomocy w zakresie dożywiania,
 • zasiłków pielęgnacyjnych,
 • zasiłków okresowych z pomocy społecznej,
 • jednorazowych świadczeń pieniężnych i świadczeń w naturze z pomocy społecznej,
 • dodatku mieszkaniowego,
 • dodatku energetycznego,
 • zapomogi pieniężnej, o której mowa w przepisach o zapomodze pieniężnej dla niektórych emerytów, rencistów i osób pobierających świadczenie przedemerytalne albo zasiłek przedemerytalny w 2007 r.,
 • świadczenia pieniężnego i pomocy pieniężnej, o których mowa w przepisach ustawy z dnia 20 marca 2015 r. o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych (Dz. U. poz. 693 i 1220),
 • świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. poz. 195),
 • dodatku wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2017 r. poz. 697).

5. należy zobowiązać się do utrzymania trwałości programu przez co najmniej 5 lat, tzn. nie będzie można zdemontować, zniszczyć czy zmodyfikować urządzeń zamontowanych w ramach Programu;

6. nie można sprzedać budynku w okresie 5 lat o od daty zakończenia prac remontowych;

7. nie można posiadać łącznych środków własnych oraz zasobów majątkowych, które przekraczają 53 000 zł (nie dotyczy wartości budynku i gruntu związanego z budynkiem, którego wniosek dotyczy).

Co należy zrobić:

 1. zapoznaj się z regulaminem programu STOP SMOG w Urzędzie Gminy;
 2. złóż wypełniony wniosek w Urzędzie Gminy;
 3. Urząd Gminy zweryfikuje Twój wniosek;
 4. umówi się z Tobą audytor energetyczny, który oceni stan techniczny Twojego domu;
 5. podpisz umowę na realizację przedsięwzięcia niskoemisyjnego z Gminą;
 6. umówi się z Tobą ekipa remontowo-budowlana.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Referacie Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Gierałtowice pod numerami telefonów: 32 30 11 392 lub 32 30 11 395 oraz na stronie https://metropoliagzm.pl/stop-smog/.

Termin składania wniosków:

Nabór wniosków prowadzony będzie do dnia 31 marca 2023 roku. W przypadku, gdy w powyższym terminie nie wpłynie ilość wniosków wyczerpująca wysokość środków przeznaczonych na realizację przedsięwzięć niskoemisyjnych odbędzie się nabór uzupełniający w terminie od dnia 2 września 2023 roku do dnia 30 listopada 2023 roku.

Ulotka informacyjna Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropoli 

Ulotka informacyjna Gminy Gierałtowice 

DOCXRegulamin Programu Smog Stop.docx (18,50KB)

PDFUstawa o wspieraniu termomodernizacji i remontów.pdf (373,99KB)

DOCXWzór wniosku.docx (76,58KB)

DOCXOświadczenie o dochodach oraz liczbie czlonkow gospodarstwa domowego.docx (26,66KB)

DOCXWzór oświadczenia o środkach własnych.docx (70,25KB)

 

×

Wyszukaj w serwisie

Najczęściej wyszukiwane frazy:
×

Zapisz się do newslettera