Program SMOG STOP w Gminie Gierałtowice

Do 30 listopada 2023 trwa nabór uzupełniający listę rezerwową do programu STOP SMOG w GZM

Gmina Gierałtowice wraz z Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolią oraz 11 gminami z województwa śląskiego realizuje rządowy program STOP SMOG. W ramach programu na terenie tych gmin zostaną przeprowadzone przedsięwzięcia niskoemisyjne w budynkach osób ubogich energetycznie. Program będzie realizowany w latach: 2022- 2025. Celem Programu jest ograniczenie emisji zanieczyszczeń i poprawa jakości powietrza oraz poprawa efektywności energetycznej budynków, poprzez realizację przedsięwzięć niskoemisyjnych na rzecz najmniej zamożnych gospodarstw domowych, w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych, w tym budynkach komunalnych.

W ramach Programu zostaną przeprowadzone prace remontowe, które zmniejszą zapotrzebowanie budynków mieszkalnych jednorodzinnych na energię do ich ogrzewania i podgrzewania wody użytkowej. Zakres prac w konkretnym budynku zostanie określony na podstawie audytu energetycznego np. materiały, które należy zastosować, potrzebne zmiany w instalacjach, itp. Zakres prac zostanie ustalony w taki sposób, by po ich przeprowadzeniu koszty ogrzania domu były niższe lub przynajmniej porównywalne do kosztów przed remontem.

Złożony wniosek zostanie zakwalifikowany do Programu w momencie zwolnienia miejsca na liście podstawowej (I nabór) np. wskutek odrzucenia wniosku, który nie spełnił wymagań Programu.

W ramach Programu rozpatrywane będę tylko wnioski dla nieruchomości, w których zamontowane są nieekologiczne źródła ciepła podlegające wymianie, zgodnie z terminami wynikającymi z uchwały antysmogowej.

Jakie warunki należy spełnić?

 1. posiadanie tytułu prawnego do budynku;
 2. zamieszkiwanie w tym budynku;
 3. powierzchnia użytkowa budynku nie może przekroczyć 200 m2;
 4. dochód na 1 członka rodziny nie może przekroczyć:

·  dla gospodarstw jednoosobowych –175% kwoty najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym – 2 779,77zł

 ·  dla gospodarstw wieloosobowych – 125% kwoty najniższej emerytury – 1985,55 zł;

 1. nie możesz posiadać łącznych środków własnych oraz zasobów majątkowych, które przekraczają 53 000 zł (nie dotyczy wartości budynku i gruntu związanego z budynkiem, którego wniosek dotyczy);
 2. należy zobowiązać się do utrzymania trwałości programu przez co najmniej 5 lat, tzn. nie będzie można zdemontować, zniszczyć czy zmodyfikować urządzeń zamontowanych w ramach Programu;
 3. nie można sprzedać budynku w okresie 5 lat o od daty zakończenia prac remontowych.

*Dochód gospodarstwa domowego oblicza się, dodając wszystkie DOCHODY BRUTTO pomniejszone o koszty uzyskania przychodu i składki na ubezpieczenia społeczne (składki emerytalne, rentowe i chorobowe) osób, które stale zamieszkują razem w tym gospodarstwie.

Do dochodu wlicza się:

 • wynagrodzenie za pracę,
 • emerytury,
 • renty,
 • wynagrodzenie z umów o dzieło,
 • zlecenia i agencyjnych,
 • diety,
 • zasiłki stałe z pomocy społecznej,
 • zasiłki rodzinne,
 • wychowawcze,
 • pogrzebowe,
 • zasiłki dla bezrobotnych,
 • zasiłki przedemerytalne,
 • dodatki kombatanckie,
 • stypendia studenckie,
 • żołd,
 • alimenty,
 • jednorazowe odprawy,
 • nagrody pieniężne,
 • uzyskaną kwotę ze sprzedaży mieszkania lub samochodu.

Do dochodu nie wlicza się:

 • świadczeń pomocy materialnej dla uczniów,
 • dodatków dla sierot zupełnych,
 • jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia się dziecka,
 • dodatku z tytułu urodzenia dziecka,
 • pomocy w zakresie dożywiania,
 • zasiłków pielęgnacyjnych,
 • zasiłków okresowych z pomocy społecznej,
 • jednorazowych świadczeń pieniężnych i świadczeń w naturze z pomocy społecznej,
 • dodatku mieszkaniowego,
 • dodatku energetycznego,
 • zapomogi pieniężnej, o której mowa w przepisach o zapomodze pieniężnej dla niektórych emerytów, rencistów i osób pobierających świadczenie przedemerytalne albo zasiłek przedemerytalny w 2007 r.,
 • świadczenia pieniężnego i pomocy pieniężnej, o których mowa w przepisach ustawy z dnia 20 marca 2015 r. o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych (Dz. U. poz. 693 i 1220),
 • świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. poz. 195),
 • dodatku wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2017 r. poz. 697).

Prace możliwe do wykonania w ramach programu:

 • wymiana starego pieca na ekologiczny;
 • docieplenie ścian, stropów, podłóg na gruncie, stropodachów, dachów;
 • wymiana okien i drzwi zewnętrznych;
 • podłączenie do sieci gazowej;
 • instalacja OZE m.in. pompy ciepła czy paneli fotowoltaicznych;
 • modernizacja systemu wentylacji;
 • naprawy kominów.

Co zrobić by przystąpić do programu:

 • zapoznaj się z regulaminem programu STOP SMOG w Urzędzie Gminy lub na stronie internetowej i pobierz wniosek;
 • złóż wypełniony wniosek w Urzędzie Gminy;
 • do wniosku należy dołączyć zaświadczenie o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego wydane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Gierałtowicach;
 • Urząd Gminy zweryfikuje Twój wniosek;
 • umówi się z Tobą audytor energetyczny, który oceni stan techniczny Twojego domu;
 • Gmina podpisze z Tobą umowę na realizację przedsięwzięcia niskoemisyjnego;
 • umówi się z Tobą ekipa remontowo-budowlana.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Referacie Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Gierałtowice pod numerami telefonów: 32 30 11 395 lub 32 30 11 392 oraz na stronie https://metropoliagzm.pl/stop-smog/.

Termin składania wniosków:

Nabór wniosków prowadzony będzie do dnia 30 listopada 2023 roku.

Ulotka informacyjna Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropoli 

Ulotka informacyjna Gminy Gierałtowice 

DOCXRegulamin Programu Smog Stop.docx (18,50KB)

PDFUstawa o wspieraniu termomodernizacji i remontów.pdf (373,99KB)

DOCXWzór wniosku.docx (76,58KB)

DOCXOświadczenie o dochodach oraz liczbie czlonkow gospodarstwa domowego.docx (26,66KB)

DOCXWzór oświadczenia o środkach własnych.docx (70,25KB)

 

×

Wyszukaj w serwisie

Najczęściej wyszukiwane frazy:
×

Zapisz się do newslettera