Nabór wniosków o dotacje na wymianę źródeł ciepła w ramach Programu ograniczania niskiej emisji na rok 2023

Szanowni Mieszkańcy,

Urząd Gminy Gierałtowice informuje, że w dniu 30.01.2023 r. rusza nabór wniosków na dofinansowanie do wymiany źródeł ciepła w budynkach jednorodzinnych lub lokalach mieszkalnych na rok 2023 w ramach Programu ograniczania niskiej emisji dla Gminy Gierałtowice (PONE)

Dotację celową może uzyskać osoba fizyczna posiadająca tytuł prawny do budynku jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego zlokalizowanych na terenie Gminy Gierałtowice.

W przypadku współwłasności budynku jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego do wniosku należy załączyć oryginał pełnomocnictwa do reprezentowania i zawierania umów, udzielonego przez wszystkich pozostałych współwłaścicieli budynku.

W przypadku, gdy w budynku jednorodzinnym lub lokalu mieszkalnym prowadzona jest działalność gospodarcza, należy dołączyć oświadczenie o prowadzonej działalności gospodarczej.

Wnioski będzie można składać pocztą tradycyjną, pocztą elektroniczną na adres ros@gieraltowice.pl, za pomocą środków komunikacji elektronicznej z wykorzystaniem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP) lub w Kancelarii Urzędu Gminy

w terminie od 30.01.2023 r. do 19.02.2023 r.

Rozpatrywane będą tylko wnioski złożone w ww. terminie naboru.

Przed złożeniem wniosku prosimy Państwa o zapoznanie się z zamieszczonym poniżej Regulaminem wymiany źródeł ciepła lub montażu urządzeń do wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych w budynkach jednorodzinnych lub lokalach mieszkalnych w ramach realizacji Programu ograniczenia niskiej emisji dla Gminy Gierałtowice.

Zgodnie z Regulaminem, w przypadku, gdy ilość wniosków będzie wykraczała poza możliwości finansowe Gminy w danym roku budżetowym, o kolejności przyznania dotacji będzie decydowało losowanie.

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy Referatu Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Gierałtowice tel. 32 30-11-392 lub 32 30-11-395.

Prosimy o przemyślane składanie wniosków, a w szczególności dokładne zweryfikowanie możliwości technicznych i finansowych wykonania inwestycji, biorąc pod uwagę, że inwestycję należy wykonać i rozliczyć w 2023 r.

Regulamin wymiany źródeł ciepła lub montażu urządzeń do wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych w budynkach jednorodzinnych lub lokalach mieszkalnych w ramach realizacji Programu ograniczenia niskiej emisji dla Gminy Gierałtowice. 

Załącznik nr 1 Wniosek o udział w Programie ograniczenia niskiej emisji dla Gminy Gierałtowice 

Załącznik nr 2 Pełnomocnictwo 

Załącznik nr 3 Oświadczenie właścicieli budynków/lokali, w których jest zarejestrowana działalność gospodarcza 

Załącznik nr 7 Informacja o numerze rachunku bankowego 

Załącznik nr 8 Oświadczenie właścicieli budynków/lokali dotyczące źródła ciepła eksploatowanego na ww. nieruchomości 

PDFOgłoszenie o naborze.pdf (382,50KB)

×

Wyszukaj w serwisie

Najczęściej wyszukiwane frazy:
×

Zapisz się do newslettera