Konsultacje projektu uchwały Rady Gminy Gierałtowice w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, sposobu ich świadczenia oraz wysokości cen za te usługi

Wójt Gminy Gierałtowice

ogłasza konsultacje projektu uchwały Rady Gminy Gierałtowice w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, sposobu ich świadczenia oraz wysokości cen za te usługi.

Uprawnionymi do udziału w  konsultacjach są organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 ze zm.) prowadzące działalność statutową  na terenie gminy Gierałtowice.

Termin rozpoczęcia i zakończenia konsultacji:           

21 listopad 2022 r. – 28 listopad 2022 r.

Forma zgłaszania opinii:   pisemna - na załączonym formularzu zgłaszania opinii.

Komórka organizacyjna Urzędu Gminy Gierałtowice odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji: Referat Ochrony Środowiska, Szkód Górniczych i Gospodarki Komunalnej.

Załączniki:

1. Projekt uchwały Rady Gminy Gierałtowice w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, sposobu ich świadczenia oraz wysokości cen za te usługi. 

2. Formularz zgłaszania opinii. 

 

Gierałtowice, dnia 21.11.2022 r.

×

Wyszukaj w serwisie

Najczęściej wyszukiwane frazy:
×

Zapisz się do newslettera