Gala wręczenia wyróżnienia "Zasłużony dla Gminy Gierałtowice" - 24.08.2022 r.

„Zasłużony dla Gminy Gierałtowice”  to najwyższe wyróżnienie gminy. Ustanowione zostało przez Radę Gminy Gierałtowice w 2001 roku. Od jubileuszu 25-lecia gminy w 2002 roku przyznawane jest co 5 lat. Wyróżnienie przyznawane jest za wybitne działania rozsławiające gminę lub działalność́ mającą wpływ na podniesienie poziomu życia mieszkańców gminy w rożnych dziedzinach. Tytuł przyznawany jest również̇ za osiągniecia naukowe, gospodarcze, kulturalne, sportowe, powiązane z wieloletnią dbałością̨ o dobre imię̨ Gminy Gierałtowice. W 2022 roku laureatami zostali:

Koło Gospodyń Wiejskich z Paniówek

Pan Marian Szołtysek

Śp. Małgorzata Domin,

Śp. Gerda Czapelka,

Śp. Andrzej Biskup.

 

Śp. Gerda Czapelka w styczniu 2003 r. po raz pierwszy została wybraną sołtyską Gierałtowic. Funkcję tę pełniła nieprzerwanie przez 19 lat. Od 2010 r. zaangażowała się w pracę Stowarzyszenia Sołtysów Województwa Śląskiego i została sekretarzem koła Sołtysów Powiatu Gliwickiego. Pełniła funkcję skarbnika Kółka Rolniczego w Gierałtowicach oraz była członkinią zarządu Klubu Abstynenta „Stokrotka”. Od 2010 r. była przewodniczącą Koła Gospodyń Wiejskich z Gierałtowic. Pełniąc te wszystkie funkcje inicjowała wiele wspólnych działań, angażując do współpracy wszystkie organizacje, szkołę i parafię. Z inicjatywy Pani Gerdy i dzięki jej operatywności Koło Gospodyń Wiejskich brało udział w wielu wydarzeniach lokalnych, kiermaszach żywności ekologicznej, warsztatach, projektach i konkursach kulinarnych. To dzięki jej zaangażowaniu pozyskane zostały środki z Fundacji „Działaj Lokalnie”, które zostały wykorzystane do wytyczenia ścieżek rowerowych, na likwidację dzikiego wysypiska śmieci na Brzezinie i zorganizowanie tam miejsca postojowego dla rowerzystów. Pani Gerda angażowała się w działania ruchu społecznego „Gierałtowicki Alarm Smogowy”.

Śp. Małgorzata Domin była sołtyską Paniówek od 1990 roku. Funkcję tę piastowała nieprzerwanie do roku 2015. Podczas jej sołtysowania przeprowadzono wiele inwestycji w sołectwie – wybudowano nową szkołę, basen, przedszkole, parking przy cmentarzu, rozpoczęto budowę Parku Joanny. Jedną z pierwszych Jej inicjatyw była budowa sieci telekomunikacyjnej. Miała tak wielką siłę oddziaływania, że zmobilizowała społeczeństwo wsi do działania. Mieszkańcy sami, w czynie społecznym, wybudowali sieć telekomunikacyjną, dzięki czemu, każdy mieszkaniec Paniówek miał telefon, w czasie, gdy telefon był obiektem marzeń wielu ludzi. Pani Małgorzata nigdy nie spoczęła na laurach, zawsze miała nowe pomysły, nowe inicjatywy i konsekwentnie je realizowała. Była inicjatorką wielu mniejszych inwestycji i akcji społecznych. Swoją działalnością przyczyniła się do znacznego rozwoju sołectwa.

Śp. Andrzej Biskup, swoją działalność społeczną realizował na wielu płaszczyznach. W latach 2006-2010 pełnił funkcję radnego gminy, a w latach 2011-2015 był członkiem rady sołeckiej Przyszowic. Pan Andrzej był jednym z inicjatorów i współzałożycieli Towarzystwa Miłośników Przyszowic. Od 2008 roku aż do śmierci był jego prezesem. Dzięki jego inicjatywie i zaangażowaniu na terenie Przyszowic powstało szereg przedsięwzięć z zakresu upowszechniania historii i ochrony dóbr kultury. Jako prezes Towarzystwa przyczynił się do integracji społeczeństwa Przyszowic - organizował spotkania z pisarzami, podróżnikami, muzykami, ludźmi kultury, wykładowcami. W ciągu prawie 20 lat prezesowania Towarzystwu Miłośników Przyszowic zorganizował wiele wyjazdów w ciekawe miejsca, w których uczestniczyli zarówno członkowie Towarzystwa jak i mieszkańcy Przyszowic.

Koło Gospodyń Wiejskich z Paniówek utworzyło się w strukturach Kółka Rolniczego w Paniówkach, w niedługim czasie po jego utworzeniu w 1958 r. Koło gospodyń działało nieprzerwanie przez kolejne dekady. W pierwszych latach działalności koła priorytetem była organizacja dożynek. W ostatnich latach koło gospodyń wiejskich rozszerzyło swoją działalność, kładąc duży nacisk na kultywowanie tradycji Górnego Śląska poprzez twórczość grupy teatralnej, udział w konkursach kulinarnych podczas których Koło promowało śląskie potrawy. Panie same uszyły stroje śląskie w których występują na uroczystościach, zarówno świeckich jaki kościelnych. Koło Gospodyń Wiejskich z Paniówek jest jednym z głównych współorganizatorów imprez integracyjnych w sołectwie Paniówki.

Pan Marian Szołtysek – od urodzenia związany jest z Gminą Gierałtowice. Kilkanaście lat swojego życia poświęcił Ludowemu Klubowi Sportowemu „Jedność 32 Przyszowice”. W 2000 roku został jego prezesem i pełnił tę funkcję do roku 2016. Pan Marian, dzięki swojemu zaangażowaniu, w dużej mierze przyczynił się do osiągnięcia przez klub największego jak dotąd sukcesu klubu - jakim był awans piłkarzy do 4 ligi oraz gra na tym poziomie przez kilka sezonów rozgrywkowych. To osiągnięcie rozsławiło Gminę Gierałtowice na całym śląsku. Obecnie Pan Marian jest członkiem honorowym klubu LKS „Jedność 32 Przyszowice” i w dalszym ciągu wspiera jego członków swoją radą i doświadczeniem. Nie skupiał się On tylko na działalności sportowej, jedną z licznych dziedzin aktywności Pana Mariana  była praca w radzie gminy. Przez trzy kadencje, w latach 2002-2014 piastował mandat radnego, a od 2014 roku do nadal jest radnym, lecz tym razem sołeckim. Z doświadczenia społecznika jakim jest Pan Marian mogą korzystać młodzi samorządowcy i jego następcy w LKS „Jedność 32 Przyszowice”.

×

Wyszukaj w serwisie

Najczęściej wyszukiwane frazy:
×

Zapisz się do newslettera