Informacja dotycząca wniosków o wypłatę dodatku węglowego

W dniu 11 sierpnia 2022r. Prezydent RP podpisał ustawę o dodatku węglowym, zakładającą wypłatę 3000 zł gospodarstwu domowemu ogrzewanemu węglem kamiennym.

Z uwagi na duże zainteresowanie w/w świadczeniem prosimy o wcześniejszy kontakt z Ośrodkiem pod numerami telefonów:

 32 4400525, 32 3011528, 32 3011527,  w celu umówienia się na dogodny dzień oraz godzinę. Prosimy w tej sprawie o wyrozumiałość.

Na I piętrze- przed wejściem do OPS została ustawiona skrzynka podawcza- w przypadku gdy ktoś nie umówił się na dogodny dzień i godzinę a ma wypełniony wniosek o dodatek węglowy, wniosek ten można wrzucić do w/w skrzynki podawczej w następujących dniach i godzinach:

-poniedziałek 07:00-15:00

-wtorek   07:00-18:00

-środa  07:00-15:00

-czwartek 07.00-17:00

-piątek od 07:00-13:00

 

Wniosek o dodatek węglowy będzie można składać:

 • osobiście w Ośrodku Pomocy Społecznej w Gierałtowicach przy ul. Powstańców Śląskich 1
 • przez platformę ePUAP: /opsgieraltowice/SkrytkaESP
 • poprzez środki komunikacji elektronicznej, opatrzonym kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelnionym z wykorzystaniem profilu zaufanego

Komu będzie przysługiwał?

Dodatek węglowy – jako wsparcie w związku z rosnącymi cenami na rynku energii – będzie przysługiwał gospodarstwu domowemu, w którym głównym źródłem ogrzewania jest:

 • kocioł na paliwo stałe,
 • kominek,
 • koza,
 • ogrzewacz powietrza,
 • trzon kuchenny,
 • piecokuchnia,
 • kuchnia węglowa,
 • piec kaflowy na paliwo stałe

o ile są zasilane paliwami stałymi. Przez paliwa stałe rozumie się węgiel kamienny, brykiet lub pelet zawierające co najmniej 85% węgla kamiennego.

Warunek konieczny:

Warunkiem koniecznym do uzyskania dodatku węglowego jest wpis lub zgłoszenie źródła ogrzewania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

Komu nie będzie przysługiwał?

Dodatek węglowy nie będzie przysługiwał gospodarstwu domowemu, które skorzystało z wcześniejszego mechanizmu wsparcia, jaki został przewidziany w ustawie z dnia 23 czerwca 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców niektórych paliw stałych w związku z sytuacją na rynku tych paliw (Dz. U. poz. 1477), tj. zakupu węgla po cenie, nie wyższej niż 996,60 zł brutto za tonę.

! Z uwagi na dużą ilość zapytań oraz błędnie składanych wniosków o dodatek węglowy prosimy o zwrócenie szczególnej  uwagi  na część 2 wniosku tj. dane członków gospodarstwa domowego wnioskodawcy.

Na podstawie art. 2 ust. 2 ustawy zgodnie z art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym  gospodarstwo domowe tworzy:

 • osoba fizyczna składająca wniosek o przyznanie dodatku węglowego samotnie zamieszkująca i gospodarująca (gospodarstwo domowe jednoosobowe) albo
 • osoba fizyczna składająca wniosek o przyznanie dodatku węglowego oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące (gospodarstwo domowe wieloosobowe)

Ostateczny termin składania wniosków:

Wniosek o wypłatę dodatku węglowego składa się w terminie do dnia 30 listopada 2022r., wnioski złożone po dniu 30 listopada 2022 r. pozostawia się bez rozpoznania.

Informacja dodatkowa:

Na podstawie art. 3 ust. 5 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (Dz. U. 2022 poz. 1692, z późn. zm.) w związku z przepisami wydanymi na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2021 r. poz. 869, z późn. zm.) informujemy, że na właścicielach i zarządcach obiektów budowlanych spoczywa ustawowy obowiązek zapewnienia co najmniej jednej w roku kontroli stanu technicznego użytkowanego obiektu budowlanego. Dotyczy to także stanu technicznego przewodów kominowych: dymowych, spalinowych i wentylacyjnych oraz instalacji gazowych.

Zgodnie z przepisami kontrole stanu technicznego przewodów kominowych przeprowadzają – osoby posiadające kwalifikacje mistrza w rzemiośle kominiarskim lub osoby posiadające uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności. Oznacza to, że każdy kto posiada i zgłosił piec podlega obowiązkowej kontroli zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r. Nr 109 poz. 719, z późn. zm.). Kontrola ta obejmuje również weryfikację zadeklarowanego źródła ciepła.

Dokumenty do pobrania:

PDFWniosek_o_dodatek_węglowy_pdf.pdf (216,73KB)

DOCWniosek_o_dodatek_węglowy.doc (115,50KB)

DOCXJak_wypełnić_wniosek_o_dodatek_węglowy.docx (32,16KB)

 

×

Wyszukaj w serwisie

Najczęściej wyszukiwane frazy:
×

Zapisz się do newslettera