Obwieszczenie Starosty Gliwickiego z dnia 28.06.2022 r. o przystąpieniu do przeprowadzenia postępowania w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko

Stosownie do art. 39 o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.2022.1029) podaję do publicznej wiadomości informację o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, w tym do opracowania prognozy oddziaływania na środowisko do:

Projektu „Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Gliwickiego na lata 2022-2026 z perspektywą do roku 2030”

Projekt „Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Gliwickiego na lata 2022-2026 z perspektywą do roku 2030” wyznacza ramy dla realizacji późniejszych przedsięwzięć mogących znacząco wpłynąć na środowisko, wobec powyższego przystąpiono do strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. Opracowano:

Prognozę oddziaływania na środowisko do projektu POŚ

Projekty w/w opracowań znajdują się do publicznego wglądu w siedzibie Starostwa Powiatowego w Gliwicach ul. Zygmunta Starego 17 pok. 104 w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa oraz na stronie internetowej biuletynu informacji publicznej www.bip.powiatgliwicki.pl

W terminie 21 dni od daty podania niniejszego obwieszczenia do publicznej wiadomości można składać uwagi i wnioski do projektu dokumentu:

  • w formie pisemnej na adres Starostwa Powiatowego w Gliwicach, ul. Zygmunta Starego 17, 44-100 Gliwice,
  • ustnie do protokołu w siedzibie Starostwa (ul. Zygmunta Starego 17, 44-100 Gliwice, pok. 104, w godz. 8.00-15.00, nr tel. 32 332-66-46),
  • za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich podpisem elektronicznym, na adres poczty elektronicznej: wos@starostwo.gliwice.pl

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Starosta Gliwicki. Uwagi i wnioski złożone po terminie pozostaną bez rozpatrzenia.

Kopiowanie, przetwarzanie, skanowanie i zapisywanie całości lub fragmentów niniejszych opracowań wymaga podania nazwy dokumentu oraz jego autora Agnieszka Chylak prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Agnieszka Chylak EKO TEAM KONSULTING ul. Goleszowska 16/125, 43-300 Bielsko Biała.
 

PDFObwieszczenie starosty.pdf

 

×

Wyszukaj w serwisie

Najczęściej wyszukiwane frazy:
×

Zapisz się do newslettera