Obwieszczenie o o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa rowu K4 wraz z budową przepustu na nasypie PKP na szlaku kolejowym Mizerów – Gierałtowice w Przyszowicach”

Wójt Gminy Gierałtowice, na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.), art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1029) zawiadamia, że w dniu 09.06.2022 r., została wydana decyzja o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:

„Przebudowa rowu K4 wraz z budową przepustu na nasypie PKP na szlaku kolejowym Mizerów Gierałtowice w Przyszowicach”

zlokalizowanego na terenie gminy Gierałtowice, obręb Przyszowice.

Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z jej treścią oraz dokumentacją sprawy.

Dokumentacja będzie dostępna do wglądu w siedzibie Urzędu Gminy w Gierałtowicach przy ul. Ks. Roboty 48, w godzinach obsługi interesantów.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane w dniu 14.06.2022 r. do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Gierałtowice: www.bip.gieraltowice.pl oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Gierałtowice na okres 14 dni.

 

PDF19. Obwieszczenie decyzja.pdf

×

Wyszukaj w serwisie

Najczęściej wyszukiwane frazy:
×

Zapisz się do newslettera