Postanowienie dot. sprostowania oczywistej omyłki w decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z 6 listopada 2017 r. o znaku WOOŚ.4235.14.2016.KM.23, ustalającej środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu węgla kamiennego i metanu jako kopaliny towarzyszącej ze złoża „Knurów” dla KWK „Knurów – Szczygłowice"

OBWIESZCZENIE


Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.) zawiadamiam strony postępowania administracyjnego, że po rozpatrzeniu wniosku z 12 maja 2022 r., znak: DMG/MGG-K/HŁ/517/131/22 Pełnomocnika Zarządu Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju, przy Al. Jana Pawła II 4, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach, postanowieniem z 26 maja 2022 r. znak WOOŚ.420.16.2022.MP.1 sprostował oczywistą omyłkę poprzez zmianę zapisu wielkości zasobów przemysłowych metanu opisanych w pkt I.1 strona 1 decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z 6 listopada 2017 r. o znaku WOOŚ.4235.14.2016.KM.23, ustalającej środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu węgla kamiennego i metanu jako kopaliny towarzyszącej ze złoża „Knurów” dla KWK „Knurów – Szczygłowice”.

Na postanowienie przysługuje zażalenie do Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska za pośrednictwem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach, 40-127 Katowice, Plac Grunwaldzki 8-10, w terminie 7 dni od dnia zawiadomienia poprzez obwieszczenie.

Zgodnie z art. 57 § 5 pkt 2 Kpa w przypadku wnoszenia zażalenia w drodze przesyłki pocztowej czynność ta będzie skuteczna poprzez jej nadanie w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego – tj. w placówce Poczty Polskiej S.A., albo placówce pocztowej operatora świadczącego pocztowe usługi powszechne w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej albo państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Nadanie pisma w placówce innego operatora będzie skuteczne o ile zostanie ono doręczone przed upływem terminu na jego złożenie.

Materiał dowodowy dostępny będzie w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Katowicach, mieszczącej się w Katowicach przy Placu Grunwaldzkim 8-10, w dniach roboczych w godzinach 800-1500, po uprzednim uzgodnieniu terminu pod numerem telefonu (32) 42 06 812.

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

PDFObwieszczenie RDOŚ.pdf (94,90KB)

×

Wyszukaj w serwisie

Najczęściej wyszukiwane frazy:
×

Zapisz się do newslettera