Uchwała Rady Gminy Gierałtowice w sprawie przyznania wyróżnienia "Zasłużony dla Gminy Gierałtowice"

UCHWAŁA NR XLV/340/2022

RADY GMINY GIERAŁTOWICE

z dnia 9 marca 2022 r.

w sprawie przyznawania wyróżnienia „Zasłużony dla Gminy Gierałtowice”

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 17 i 18, art. 18 ust. 1 oraz ust. 2 pkt 14 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 ze zm.) Rada Gminy Gierałtowice uchwala:

§ 1. Ustanawia się wyróżnienie „Zasłużony dla Gminy Gierałtowice”.

§ 2. Wprowadza się regulamin przyznawania wyróżnienia „Zasłużony dla Gminy Gierałtowice”, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3. Traci moc uchwała nr XXXVI/190/2001 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 27 września 2001 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu przyznawania wyróżnienia „Zasłużony dla Gminy Gierałtowice”, zmieniona uchwałami Rady Gminy Gierałtowice Nr XLI/225/2002 z 31.01.2002 r., Nr VIII/62/07 z dnia 26.04.2007 r., Nr XXVII/175/16 z dnia 8.11.2016 r.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

 


Przewodniczący Rady Gminy Paweł Szary

PDF340_Zasłużony dla Gminy.pdf (455,19KB)

×

Wyszukaj w serwisie

Najczęściej wyszukiwane frazy:
×

Zapisz się do newslettera