Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu docelowego substancji w powietrzu

 

DMS-KA.731.3.8.2022
WOJEWÓDZO ŚLĄSKIE POZIOM 1

Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu docelowego substancji w powietrzu
INFORMACJE O RYZYKU PRZEKROCZENIA POZIOMÓW DOCELOWYCH
Zagrożenie
Ryzyko wystąpienia przekroczenia średniorocznego poziomu docelowego (1 ng/m3) dla benzo(a)pirenu w pyle zawieszonym PM10
Data wystąpienia
25.04.2022 r.
Przewidywany czas trwania ryzyka
Od dnia 25.04.2022 r. do dnia 31.12.2022 r.
Przyczyny
Emisja z sektora bytowo-komunalnego szczególnie w okresie grzewczym .
Rok 2022 Obszar ryzyka wystąpienia przekroczenia średniorocznego poziomu docelowego dla benzo(a)pirenu w pyle PM10 Analiza wyników pomiarów benzo(a)pirenu w pyle zawieszonym PM10 ze stacji PMŚ w Dąbrowie Górniczej, Katowicach, Rybniku, Bielsku-Białej, Częstochowie, Godowie, Pszczynie, Tarnowskich Górach, Żywcu, Knurowie, Myszkowie za okres od 01.03.2021 do 28.02.2022 r. wskazuje na ryzyko przekroczenia średniorocznego poziomu docelowego dla benzo(a)pirenu na terenie całego województwa śląskiego.
Ludność narażona na ryzyko wystąpienia przekroczenia średniorocznego poziomu docelowego dla B(a)P w pyle zawieszonym PM10
Ludność zamieszkująca obszar, na którym w 2022 r. istnieje ryzyko przekroczenia średniorocznego poziomu docelowego dla B(a)P: 4,5 mln osób.
INFORMACJE O ZAGROŻENIU
Wrażliwe grupy ludności
• osoby cierpiące z powodu przewlekłych chorób sercowo-naczyniowych (zwłaszcza niewydolność serca, choroba wieńcowa),
• osoby cierpiące z powodu przewlekłych chorób układu oddechowego (np. astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc),
• osoby starsze, kobiety w ciąży oraz dzieci,
• osoby z rozpoznaną chorobą nowotworową oraz ozdrowieńcy.
Możliwe negatywne
skutki dla zdrowia
Osoby cierpiące z powodu chorób serca mogą odczuwać
pogorszenie samopoczucia np. uczucie bólu w klatce piersiowej,
brak tchu, znużenie.
Osoby cierpiące z powodu przewlekłych chorób układu
oddechowego mogą odczuwać przejściowe nasilenie
dolegliwości, w tym kaszel, dyskomfort w klatce piersiowej,
nasilenie się objawów ataków astmy.
Zalecane środki
ostrożności
W przypadku nasilenia objawów chorobowych zalecana jest
konsultacja z lekarzem.
Zaleca się również:
- zwiększenie nadzoru nad osobami przewlekle chorymi, w tym
niepełnosprawnymi,
- prowadzenie szerokiej edukacji adresowanej przede wszystkim
do uczniów szkół podstawowych, średnich oraz ich prawnych
opiekunów, dotyczącej problemu zanieczyszczonego powietrza
oraz możliwych zachowań i czynności zmniejszających ryzyko
narażenia na wysokie stężenia zanieczyszczeń w tym pyłu
zawieszonego.
DZIAŁANIA ZMIERZAJĄCE DO OGRANICZENIA PRZEKROCZEŃ
Zakres działań
Działania określone przez Zarząd Województwa w
Programach ochrony powietrza z dnia 22.06.2020
https://powietrze.slaskie.pl/content/pop
INFORMACJE ORGANIZACYJNE
Data wydania 25.04.2022 r.
Podstawa prawna
- ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska
(t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1973 z późn. zm.),
-rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w
sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu
(t.j. Dz. U. 2021 r. poz. 845)
Źródła danych
Państwowy Monitoring Środowiska – dane z systemu
monitoringu jakości powietrza Głównego Inspektoratu Ochrony
Środowiska.
Analiza danych pomiarowych oparta jest o pomiary wstępnie
zweryfikowane. Ostateczne dane wskazujące wystąpienie
przekroczenia w roku poprzednim zawiera roczna ocena
jakości powietrza, wykonywana do 30 kwietnia za rok
poprzedni.
Opracowanie
Departament Monitoringu Środowiska Głównego Inspektoratu
Ochrony Środowiska ( RWMŚ w Katowicach).
Publikacja
Portal Jakości Powietrza GIOŚ – Ostrzeżenia
http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/warnings/permissible
Portal Jakości Powietrza GIOŚ – Informacje Regionalne
http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/rwms/12/news/0
Andrzej

×

Wyszukaj w serwisie

Najczęściej wyszukiwane frazy:
×

Zapisz się do newslettera