Usługa dodatkowa polegająca na przyjmowaniu bioodpadów w PSZOK

Wójt Gminy Gierałtowice informuje, iż od miesiąca kwietnia br. istnieje możliwość skorzystania z usługi dodatkowej w zakresie odbierania odpadów komunalnych, polegającej na przyjmowaniu bioodpadów w gminnym punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK) od właścicieli nieruchomości, którzy złożyli deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zawierającą oświadczenie o posiadaniu kompostownika przydomowego i kompostowaniu w nim bioodpadów stanowiących odpady komunalne oraz korzystają ze zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z tego tytułu.

Uchwała w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, sposobu ich świadczenia oraz wysokości cen za te usługi 

Zarządzenie Nr 0050.67.2022 Wójta Gminy Gierałtowice  z dnia 01.04.2022 r. w sprawie określenia sposobu zgłoszenia zapotrzebowania na skorzystanie z dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i zagospodarowania tych odpadów 

Wysokość ceny za przyjęcie bioodpadów w PSZOK zależy od ich masy i wynosi 0,80 zł brutto za 1 kg.

Aby skorzystać z usługi należy:

1) wypełnić zgłoszenie zapotrzebowania na skorzystanie z dodatkowej usługi,

2) wypełnione zgłoszenie złożyć osobiście w Urzędzie Gminy Gierałtowice lub przesłać na adres Urzędu pocztą tradycyjną (Gierałtowice, ul. ks. Roboty 48) lub elektroniczną (odpady@gieraltowice.pl),

3) po uzyskaniu potwierdzenia otrzymania zgłoszenia z Urzędu Gminy, bioodpady dostarczyć we własnym zakresie do gminnego punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych, w formie umożliwiającej uch zważenie,
np. w workach.

Po oddaniu bioodpadów w PSZOK na właściciela nieruchomości zostanie wystawiona faktura, którą należy opłacić w terminie 21 dni licząc od dnia wystawienia faktury, przelewem na rachunek bankowy Urzędu Gminy Gierałtowice.

Formularz zgłoszenia 

×

Wyszukaj w serwisie

Najczęściej wyszukiwane frazy:
×

Zapisz się do newslettera