Uchwała Nr VIII/63/11 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 19 maja 2011r.

Uchwała Nr VIII/63/11

Rady Gminy Gierałtowice
z dnia 19 maja 2011r.
 

W sprawie: określenia zasad udzielenia dotacji celowej dla osób fizycznych na dofinansowanie poniesionych kosztów załadunku, transportu i unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest z obiektów budowlanych położonych na terenie Gminy Gierałtowice.

 
Na podstawie:
-    art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami),

-    art. 400a ust. 1 pkt 8, art. 403 ust. 2, ust. 4 pkt 1a, ust. 5 i ust. 6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2008r. Nr 25, poz. 150 z późniejszymi zmianami), na wniosek Wójta Gminy Gierałtowice

 

Rada Gminy Gierałtowice

uchwala
§ 1
Postanowienia ogólne

1.  Zasady udzielania dotacji celowej dla osób fizycznych na dofinansowanie poniesionych kosztów załadunku, transportu i unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest z obiektów budowlanych położonych na terenie Gminy Gierałtowice.

2.  Celem udzielenia dotacji jest spowodowanie oczyszczenia gminy z azbestu oraz usunięcie stosowanych od wielu lat wyrobów zawierających azbest, zgodnie z krajowym „Programem usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest stosowanych na terytorium Polski”.

3.  Do korzystania z dotacji uprawnione są osoby fizyczne, które posiadają tytuł prawny do obiektów budowlanych (np. budynek mieszkalny, gospodarczy, garaż) znajdujących się na terenie Gminy i które poniosły koszty związane z załadunkiem, transportem i unieszkodliwianiem odpadów zawierających azbest, po dniu 01 stycznia 2010r.

§ 2

Kryteria wyboru inwestycji do finansowania

Dotacja na dofinansowanie poniesionych kosztów załadunku, transportu, unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest może być przyznana:

a)  po zakończeniu prac objętych wnioskiem,

b)  osobom, które poniosły koszty związane z załadunkiem, transportem i unieszkodliwianiem odpadów zawierających azbest po dniu 01 stycznia 2010r.,

c) jeżeli prace związane zarówno z demontażem, jak i transportem na uprawnione składowisko odpadów wykonane zostały przez wyspecjalizowane firmy posiadające stosowne zezwolenia (wykaz firm dostępny w Referacie Ochrony Środowiska i na stronie internetowej Urzędu Gminy).

§ 3
Tryb postępowania w sprawie udzielenia dotacji

1.    Osoba ubiegająca się o udzielenie dotacji składa w Urzędzie Gminy Gierałtowice:

a)    pisemny wniosek (załącznik nr 1 niniejszej uchwały) zawierający następujące informacje:

·           dokładne dane osobowe wnioskodawcy/ów,

·           numer telefonu kontaktowego,

·           PESEL, NIP, seria i nr dowodu osobistego,

·           adres obiektu budowlanego z którego usunięto wyroby zawierające azbest,

·           rodzaj obiektu budowlanego objętego wnioskiem,

·           rodzaj odpadów,

·           ilość odpadów,

·           termin usunięcia azbestu

b)  oraz następujące dokumenty (w przypadku kopii należy przedłożyć do wglądu oryginały dokumentów dla stwierdzenia zgodności kopii z oryginałem):

·  „informacja o wyrobach zawierających azbest” (załącznik nr 2 niniejszej uchwały), o której mowa w § 10 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest (Dz.U. z 2011r. Nr 8 poz. 31),

·  kserokopia aktualnego dokumentu potwierdzającego własność obiektu budowlanego (działki) lub zgody właściciela na realizację zadania, w przypadku posiadania innego tytułu prawnego niż własność,

· zgoda współwłaścicieli na wykonanie prac związanych z załadunkiem, transportem i unieszkodliwianiem wyrobów azbestowych, jeżeli tytuł prawny do budynku posiada kilka osób (załącznik nr 3 niniejszej uchwały),

·  kserokopia dokumentu potwierdzającego zgłoszenie prac polegających na zabezpieczeniu lub usuwaniu wyrobów zawierających azbest do właściwego organu administracji architektoniczno-budowlanej (starosty) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz.U. z 2004r. nr 71 poz. 649 z późn. zm.) lub stosownej ostatecznej decyzji, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2006r. nr 156 poz. 1118 z późn. zm.),

· kserokopia faktury VAT lub rachunku wystawionego przez przedsiębiorcę za załadunek, transport i unieszkodliwianie na uprawnionym składowisku odpadów zawierających azbest, dokumentująca odrębnie koszty załadunku, transportu i unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest na składowisku,

·  oświadczenie przedsiębiorcy usuwającego odpady zawierające azbest o prawidłowości wykonania prac oraz o oczyszczeniu terenu z pyłu azbestowego, z zachowaniem właściwych przepisów technicznych i sanitarnych (załącznik nr 4 niniejszej uchwały). W przypadku, gdy demontaż wyrobów zawierających azbest wykonywał inny przedsiębiorca niż ten, który je zbierał i transportował oświadczenie takie przedstawia również przedsiębiorca demontujący azbest z budynku,

·  kserokopia karty przekazania odpadu na uprawnione składowisko lub informacja o łącznej masie odpadów zawierających azbest usuniętych z obiektów budowlanych i przetransportowanych na uprawnione składowisko,

2. Wnioski rozpatruje Komisja powołana przez Wójta Gminy Gierałtowice.

3. Pozytywne rozpatrzenie wniosku jest podstawą do zawarcia umowy pomiędzy Gminą Gierałtowice a Wnioskodawcą.

4. Maksymalna kwota dotacji wynosi 600 PLN i nie może przekroczyć 80% kosztów związanych z załadunkiem, transportem i unieszkodliwianiem odpadów zawierających azbest (określonych na podstawie przedłożonych faktur VAT bądź rachunków) poniesionych przez wnioskodawcę.

§ 4
Sposób rozliczenia dotacji

1. Dotacja na dofinansowanie poniesionych kosztów załadunku, transportu i unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest, przekazana będzie Wnioskodawcy w terminie 30 dni od daty podpisania umowy, w wysokości obliczonej na podstawie przedłożonych faktur VAT bądź rachunków, dokumentujących odrębnie koszty załadunku, transportu i unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest na składowisku.

2. Wójt Gminy Gierałtowice zastrzega sobie prawo:

a) możliwości kontroli przestrzegania zapisów Zasad udzielania dotacji celowej, w tym kontroli wykonania prac związanych z usunięciem i unieszkodliwieniem wyrobów zawierających azbest na posesji Wnioskodawcy,

b) wezwania Wnioskodawcy w celu złożenia wyjaśnień w przypadku nie przestrzegania Zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie poniesionych kosztów załadunku, transportu i unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest z obiektów budowlanych,

c) wezwania Wnioskodawcy do zwrotu otrzymanej dotacji wraz z odsetkami naliczonymi od daty jej pobrania w przypadku nie przestrzegania niniejszych Zasad udzielenia dotacji celowej.

 

§ 5
Postanowienia końcowe

1.  Wnioski o udzielenie dotacji na dofinansowanie przyjmowane będą do 30 listopada danego roku kalendarzowego i rozpatrywane będą w kolejności według daty wpływu kompletnych wniosków do Urzędu Gminy Gierałtowice, do momentu wyczerpania środków finansowych w danym roku budżetowym.

2.   Wysokość środków finansowych na realizację zadania określonego w § 1 pkt 1 określa uchwała budżetowa na dany rok.

3.   Informację o wyczerpaniu środków przeznaczonych na dotacje na dofinansowanie usuwania azbestu w danym roku kalendarzowym Wójt Gminy Gierałtowice poda do publicznej wiadomości przez ogłoszenia na tablicach ogłoszeń Urzędu oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy.

4.   Wnioski odpowiadające wymogom formalnym, na które nie udzielono dotacji w danym roku kalendarzowym, w którym złożono wniosek, ze względu na brak środków finansowych, będą realizowane w pierwszej kolejności w następnym roku kalendarzowym.

5.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gierałtowice.

6.   Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

DOCoswiadczenie.doc (22,50KB)

DOCzal.nr3.doc (23,50KB)

DOCzalnr2.doc (32,00KB)

DOCwniosek.doc (46,00KB)

 

×

Wyszukaj w serwisie

Najczęściej wyszukiwane frazy:
×

Zapisz się do newslettera