PROTOKÓŁ z dnia 9 marca 2022 r. z przebiegu konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Gierałtowice w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIII/247/2021 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Gierałtowice i zagospodarowania tych odpadów

PROTOKÓŁ

z dnia 9 marca 2022 r.

z przebiegu konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Gierałtowice w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIII/247/2021 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Gierałtowice i zagospodarowania tych odpadów.

Wójt Gminy Gierałtowice w dniach od 1 marca 2022 r. do 8 marca 2022 r. przeprowadził konsultacje projektu uchwały Rady Gminy Gierałtowice w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIII/247/2021 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Gierałtowice i zagospodarowania tych odpadów.

Zgodnie z uchwałą Nr XL/351/10 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 30 września 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia  2003 r. o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego gminy Gierałtowice w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, projekt uchwały wraz z ogłoszeniem o przeprowadzeniu konsultacji i formularzem zgłaszania opinii umieszczono w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce „Organizacje Pozarządowe – Konsultacje”.

Uprawnionymi do udziału w konsultacjach były organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 ze zm.) prowadzące działalność statutową  na terenie gminy Gierałtowice.

Z możliwości wniesienia uwag do projektu uchwały nie skorzystała żadna organizacja pozarządowa ani podmiot o którym mowa powyżej.

PDFProtokół z konsultacji.pdf (34,83KB)

×

Wyszukaj w serwisie

Najczęściej wyszukiwane frazy:
×

Zapisz się do newslettera