Konsultacje projektu uchwały Rady Gminy Gierałtowice w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIII/246/2021 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Gierałtowice

Wójt Gminy Gierałtowice

ogłasza konsultacje projektu uchwały Rady Gminy Gierałtowice w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIII/246/2021 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Gierałtowice.

Uprawnionymi do udziału w  konsultacjach są organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 ze zm.) prowadzące działalność statutową  na terenie gminy Gierałtowice.

Termin rozpoczęcia i zakończenia konsultacji:           

1 marzec 2022 r. – 8 marzec 2022 r.

Forma zgłaszania opinii:   pisemna - na załączonym formularzu zgłaszania opinii.

Komórka organizacyjna Urzędu Gminy Gierałtowice odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji: Referat Ochrony Środowiska, Szkód Górniczych i Gospodarki Komunalnej.

Załączniki:

1. Projekt uchwały Rady Gminy Gierałtowice w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIII/246/2021 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Gierałtowice. 

2. Formularz zgłaszania opinii. 

 

Gierałtowice, dnia 01.03.2022 r.

×

Wyszukaj w serwisie

Najczęściej wyszukiwane frazy:
×

Zapisz się do newslettera