Obwieszczenie o wystąpieniu o opinie co do konieczności przeprowadzenia ooś dla przedsięwzięcia pn. Przebudowa rowu K4 wraz z budową przepustu na nasypie PKP na szlaku kolejowym Mizerów – Gierałtowice w Przyszowicach

OBWIESZCZENIE

Wójt Gminy Gierałtowice, na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.), 64 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2373 ze zm.) zawiadamia o wystąpieniu do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gliwicach oraz Dyrektora Zarządu Zlewni Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Gliwicach o wydanie opinii co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko przedsięwzięcia pn.:

Przebudowa rowu K4 wraz z budową przepustu na nasypie PKP na szlaku kolejowym Mizerów Gierałtowice w Przyszowicach

zlokalizowanego na terenie gminy Gierałtowice, obręb Przyszowice.

Niniejsze obwieszczenie podano do publicznej wiadomości w dniu 01.02.2022 r. na okres 14 dni.

PDF8. Obwieszczenie o wystąpieniu o opinie.pdf (30,64KB)

×

Wyszukaj w serwisie

Najczęściej wyszukiwane frazy:
×

Zapisz się do newslettera