Zarządzenie Nr 0050.10.2022 Wójta Gminy Gierałtowice z dnia 13.01.2022 r. w sprawie określenia sposobu zgłoszenia zapotrzebowania na skorzystanie z dodatkowej usługi świadczonej przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i zagospodarowania tych odpadów

Zarządzenie Nr 0050.10.2022

Wójta Gminy Gierałtowice

z dnia 13.01.2022 r.

w sprawie określenia sposobu zgłoszenia zapotrzebowania na skorzystanie z dodatkowej usługi świadczonej przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i zagospodarowania tych odpadów

 

Na podstawie przepisu art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 ze zm.), w wykonaniu uchwały Nr XLIII/306/2021 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, sposobu ich świadczenia oraz wysokości cen za te usługi (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2021 r. poz. 8692)

zarządzam

§ 1

  1. Niniejsze zarządzenie określa sposób i tryb zgłoszenia zapotrzebowania na skorzystanie z dodatkowej usługi (zwanej dalej usługą dodatkową) świadczonej przez Gminę Gierałtowice w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i zagospodarowania tych odpadów.
  2. Usługa dodatkowa polega na udostępnieniu przez Gminę Gierałtowice worka typu „big-bag” o pojemności 1 m3 przeznaczonego na odpady budowlane i rozbiórkowe oraz odbiorze tych odpadów i ich zagospodarowaniu przez Gminę Gierałtowice.

§ 2

  1. Zgłoszenie zapotrzebowania na skorzystanie z usługi dodatkowej należy złożyć pisemnie, osobiście w Urzędzie Gminy Gierałtowice, przesłać pocztą tradycyjną lub elektroniczną. Do zgłoszenia dołącza się dowód uiszczenia opłaty.
  2. Opłatę, o jakiej mowa w ust. 1, uiszcza się przelewem na rachunek bankowy Urzędu Gminy Gierałtowice.
  3. Wzór zgłoszenia, o którym mowa w ust. 1, stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się kierownikowi Referatu Ochrony Środowiska, Szkód Górniczych i Gospodarki Komunalnej.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Załącznik do Zarządzenia Nr 0050.10.2022

Wójta Gminy Gierałtowice

z dnia 13.01.2022 r.

 

Gierałtowice, dnia ……………………….

 

 ………………………………………………            

(imię i nazwisko) 

……………………………………………… 

……………………………………………… 

(adres zamieszkania) 

…………………………………………… 

(telefon kontaktowy)                                                               

 

Urząd Gminy w Gierałtowicach 

ul. Ks. Roboty 48 

44 – 186 Gierałtowice

 

Proszę o udostępnienie i odbiór worka typu „big-bag” o pojemności 1 m3 przeznaczonego na odpady budowlane i rozbiórkowe z terenu nieruchomości

......................................................................................................................................... 
(adres nieruchomości) 

za który zapłaciłem cenę przyjętą Uchwałą Nr XLIII/306/2021 Rady Gminy z dnia 20 grudnia 2021r.

Załącznik: dowód uiszczenia opłaty

 

…………………………………………………………

(podpis)

 

PDFZarządzenie - dodatkowa usługa - 2022.pdf (502,99KB)

 

 

 

×

Wyszukaj w serwisie

Najczęściej wyszukiwane frazy:
×

Zapisz się do newslettera