Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Przebudowa rowu K4 wraz z budową przepustu na nasypie PKP na szlaku kolejowym Mizerów – Gierałtowice w Przyszowicach

OBWIESZCZENIE

Wójt Gminy Gierałtowice, na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.), art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 247 ze zm.) zawiadamia o wszczęciu postępowania na wniosek Zarządu Dróg Powiatowych w Gliwicach, reprezentowanego przez Pana Adama Biegańskiego, o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:

Przebudowa rowu K4 wraz z budową przepustu na nasypie PKP na szlaku kolejowym Mizerów Gierałtowice w Przyszowicach

zlokalizowanego na terenie gminy Gierałtowice, obręb Przyszowice.

Celem postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko powyższego przedsięwzięcia jest określenie, analiza oraz ocena bezpośredniego i pośredniego wpływu przedsięwzięcia, m.in. na środowisko oraz warunki zdrowia i życia ludzi.

Informuję, iż dane o wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zostały umieszczone, zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach, prowadzonym przez Referat Ochrony Środowiska, Szkód Górniczych
i Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy Gierałtowice ul. Ks. Roboty 48 w Gierałtowicach.

Niniejsze obwieszczenie podano do publicznej wiadomości w dniu 27.12.2021 r. na okres 14 dni.

PDF3. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania.pdf

×

Wyszukaj w serwisie

Najczęściej wyszukiwane frazy:
×

Zapisz się do newslettera