PSZOK to nie wysypisko śmieci! Zmiany w funkcjonowaniu Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych

PSZOK czyli Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, jak sama nazwa wskazuje, jest miejscem zbierania posegregowanych odpadów komunalnych, a nie "wysypiskiem" czy „składowiskiem”, jak niektórzy z mieszkańców go nazywają.

Punkt ten powstał na terenie Gminy Gierałtowice w lipcu 2013 r., w związku z wprowadzeniem takiego obowiązku przez ustawę z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach i od tego momentu znacząco ułatwia pozbywanie się wszystkich problemowych odpadów komunalnych powstających w naszych gospodarstwach domowych.

Warto przypomnieć kilka ważnych faktów związanych z jego funkcjonowaniem.

LOKALIZACJA: Gierałtowice przy ul. K. Miarki 89a

GODZINY OTWARCIA: wtorek, czwartek, sobota – 8:00 – 12:00; środa, piątek – 14:00 – 18:00; poniedziałek – nieczynne

Działa przez cały rok, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

PSZOK daje możliwość pozbycia się odpadów, ale TYLKO komunalnych!

PSZOK przyjmuje jedynie odpady komunalne. Jeśli jesteś przedsiębiorcą, PSZOK nie przyjmie od Ciebie odpadów pochodzących z prowadzonej przez Ciebie działalności gospodarczej. To samo dotyczy odpadów z działalności rolniczej!

PSZOK to nie wysypisko śmieci!

Odpady muszą być posegregowane i samodzielnie wrzucone do właściwych pojemników czy kontenerów. Samodzielnie należy również dowieźć odpady do PSZOK. Pracownik PSZOK wskaże miejsce, gdzie należy je umieścić. Odpady wymagające opakowania przyjmowane są wyłącznie w szczelnych pojemnikach, zawierających informację o rodzaju odpadu.

Na żądanie pracownika PSZOK jesteś zobowiązany otworzyć worek, w którym zgromadzone zostały odpady komunalne, w celu weryfikacji jego zawartości.

Czy do PSZOKu mogę przywieźć wszystkie odpady?

I tak. I nie.

Odpady przyjmowane:

 • odpady segregowane (papier, metal, tworzywa sztuczne, szkło, odpady opakowań wielomateriałowych),
 • meble i inne odpady wielkogabarytowe,
 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
 • zużyte opony,
 • odpady niebezpieczne,
 • odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałe w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igły i strzykawki,
 • przeterminowane leki i chemikalia,
 • zużyte baterie i akumulatory małogabarytowe,
 • bioodpady,
 • odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne.

Odpady NIE przyjmowane:

 • niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne,
 • odpady zawierające azbest,
 • podkłady kolejowe,
 • części samochodowe,
 • odpady niezidentyfikowane (bez etykiet) niewiadomego pochodzenia i składu,
 • odpady płynne w opakowaniach nieszczelnych,
 • opony z pojazdów ciężarowych, maszyn rolniczych i budowlanych,
 • odpady od osób fizycznych w rodzaju i ilościach wskazujących na pochodzenie z innego źródła niż gospodarstwa domowe,
 • odpady pochodzące z działalności gospodarczej i gospodarstw rolnych.

W przypadku wątpliwości – zachęcamy do zasięgnięcia informacji jeszcze przed skorzystaniem z usług PSZOK pod numerami telefonu (32) 30 11 391, 393, 395 lub Referacie Ochrony Środowiska, Szkód Górniczych i Gospodarki Komunalne Urzędu Gminy w Gierałtowicach (pokój nr 3).

Czy do PSZOK można przywieźć wywrotkę gruzu? Zdecydowanie nie!

Odpady budowlane i rozbiórkowe przyjmowane są od właścicieli nieruchomości w ilości 1 m3 na nieruchomość na rok. Limit ten liczony jest łącznie dla wszystkich rodzajów odpadów budowlanych (odpady betonu, gruz czysty betonowy i ceglany, płytki ceramiczne szyby okienne, lustra, luksfery itp., płyty kartonowo-gipsowe oraz profile, kompletne okna i drzwi, ościeżnice, ramy okienne, resztki tapet pobrudzone kartony, folia malarska, opakowania po materiałach budowlanych, itp. płytki PCV, instalacje PC, panele ścienne, panele podłogowe, itp. parkiety, boazerie, itp., armatura sanitarna, itp. wełna mineralna, styropian, folia, papa, itp.).

Czy do PSZOK mogę przywieźć odpady zielone w workach?

Tak, ale musisz je przesypać z worka do kontenera wskazanego przez pracownika PSZOK.

Gałęzie i zdrewniałe części roślin przyjmowane są tylko w formie zezrąbkowanej lub w kawałkach o niewielkiej długości i niewielkiej średnicy, tj. do ok. 3 cm. W przeciwnym przypadku kontener nie zostanie przyjęty na instalacji zagospodarowania tych odpadów.

W tym miejscu przypominamy, że najlepszym sposobem zagospodarowania bioodpadów, pozwalającym jednocześnie zredukować koszty funkcjonowania  systemu gospodarki odpadami jest ich kompostowanie.

! ! ! Uwaga ZMIANY ! ! !

Od grudnia br. wprowadzamy zmiany w sposobie przyjmowania odpadów w PSZOK.

Odpady dostarczone do PSZOK przyjmowane są:

1) od wytwórcy odpadu komunalnego - po okazaniu dokumentu potwierdzającego jego tożsamość oraz złożeniu oświadczenia, że odpady zostały wytworzone na terenie Gminy Gierałtowice.

Przez wytwórcę odpadu rozumiemy osobę, która mieszka na terenie nieruchomości położonej w Gminie Gierałtowice, dla której złożona została deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi .

OŚWIADCZENIE O WYTWORZENIU ODPADÓW 

2) od osoby trzeciej - po okazaniu dokumentu potwierdzającego jej tożsamość oraz przedłożeniu upoważnienia od wytwórcy odpadów komunalnych (osoby, która mieszka na terenie nieruchomości położonej w Gminie Gierałtowice, dla której złożona została deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi) do przekazania odpadów do PSZOK wraz z oświadczeniem o ich wytworzeniu na nieruchomości zamieszkałej z terenu Gminy Gierałtowice.

Przez osobę trzecią rozumiemy przedstawiciela firmy transportującej odpady lub każdego, któremu zlecono przetransportowanie odpadu.

UPOWAŻNIENIE DO ODDANIA ODPADÓW 

Powyższe dokumenty są dostępne w Referacie Ochrony Środowiska, Szkód Górniczych i Gospodarki Komunalne Urzędu Gminy w Gierałtowicach (pokój nr 3), bezpośrednio w PSZOKu oraz na stronie internetowej.

Miesiąc grudzień będzie miesiącem „przejściowym”, natomiast od stycznia bez podpisanych dokumentów pracownik odmówi przyjęcia odpadów.

I na koniec jeszcze kilka słów o funkcjonowaniu PSZOK.

Każdy z nas oczekuje, by PSZOK funkcjonał w należyty sposób, by panował na nim porządek, żeby nie płacić za odpady przywożone przez osoby spoza naszej gminy lub z działalności gospodarczej.

By tak się działo konieczna jest odpowiednia weryfikacja.

Mamy świadomość, że niejednokrotnie przed bramą PSZOK tworzy się kolejka-sznur samochodów. Jednak niejednokrotnie zdarzało się, że po wpuszczeniu na teren PSZOK więcej niż jednego samochodu pracownik znajdował w kontenerach lub poza nimi worki z nieposegregowanymi odpadami, czy też worki w kontenerze na bioodpady (co wiąże się z ryzykiem nie odebrania zawartości kontenera na instalacji).

Apelujemy więc do osób korzystających z PSZOK o cierpliwość i rozsądek. Szanujmy siebie i innych!

Wjazd na teren PSZOK może odbywać się tylko i wyłącznie za wiedzą i zgodą pracownika PSZOK. Należy przestrzegać zaleceń pracownika, w szczególności w zakresie miejsca złożenia odpadów oraz sposobu poruszania się po terenie PSZOK.

×

Wyszukaj w serwisie

Najczęściej wyszukiwane frazy:
×

Zapisz się do newslettera