Uchwała Nr XXVIII/183/16 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 13 grudnia 2016 r.

Uchwała Nr XXVIII/183/16
Rady Gminy Gierałtowice
z dnia 13 grudnia 2016 r.
 

W sprawie: określenia zasad udzielenia z budżetu gminy Gierałtowice dotacji celowej dla osób fizycznych na dofinansowanie inwestycji służących ochronie powietrza, polegających na wymianie źródeł ciepła w budynkach lub lokalach mieszkalnych położonych na terenie Gminy Gierałtowice.

 

Na podstawie:

 • art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U.
  z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.),
 • art. 400a ust. 1 pkt. 22, art. 403 ust. 2, ust. 4 pkt 1a, ust 5, ust. 6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 672 z późn. zm.),
 • po przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 239 z późn. zm.)

na wniosek Wójta Gminy Gierałtowice

Rada Gminy Gierałtowice

uchwala

Regulamin udzielenia z budżetu gminy Gierałtowice dotacji celowej dla osób fizycznych na dofinansowanie inwestycji służących ochronie powietrza, polegających na wymianie źródeł ciepła w budynkach lub lokalach mieszkalnych położonych na terenie Gminy Gierałtowice

Postanowienia ogólne

§ 1

 1. Z budżetu gminy Gierałtowice mogą być udzielane dotacje celowe dla osób fizycznych na dofinansowanie inwestycji służących ochronie powietrza polegających na wymianie źródeł ciepła w budynkach lub lokalach mieszkalnych położonych na terenie Gminy Gierałtowice.
 2. Celem udzielenia dotacji jest wspomaganie wykorzystania lokalnych źródeł energii odnawialnej oraz wprowadzania bardziej przyjaznych dla środowiska nośników energii.
 3. Warunkiem uzyskania dotacji jest uzyskanie efektu ekologicznego poprzez:
 1. likwidację wszystkich tradycyjnych palenisk mułowo-węglowych lub węglowych
  i zainstalowanie niskoemisyjnego źródła ciepła. Przez likwidację tradycyjnych palenisk mułowo-węglowych lub węglowych rozumie się usunięcie z nieruchomości wszystkich czynnych pieców/kotłów mułowo-węglowych lub węglowych. Nie dotyczy pieców kaflowych trwale odłączonych od przewodów kominowych, stanowiących wyłącznie element ozdobny lokalu lub budynku;

lub

 1. wymianę niskoemisyjnego kotła c.o. z podajnikiem na paliwo stałe węglowe (ekogroszek) na niewęglowe źródło ciepła (kocioł na biomasę, gaz, olej opałowy), wykonanie ogrzewania elektrycznego lub z zastosowaniem odnawialnego źródła energii.
 1. Dotychczas wykorzystywane w budynku lub lokalu mieszkalnym źródło ciepła powinno być używane przez co najmniej jeden sezon grzewczy.
 2. Do korzystania z dotacji uprawnione są osoby fizyczne, które posiadają tytuł prawny do budynków lub lokali mieszkalnych położonych na terenie Gminy Gierałtowice, które dokonały w budynku mieszkalnym lub lokalu mieszkalnym wymiany istniejącego systemu ogrzewania na instalację ekologiczną.
 3. Dotacja przyznawana jest, z zastrzeżeniem ust. 7, tylko raz dla danego budynku lub lokalu mieszkalnego.
 4. W przypadku wymiany niskoemisyjnego kotła c.o. z podajnikiem na paliwo stałe, na który wcześniej została przyznana dotacja, na niewęglowe źródło ciepła (kocioł na biomasę, gaz, olej opałowy), wykonanie ogrzewania elektrycznego lub z zastosowaniem odnawialnego źródła energii, dotacja może zostać przyznana po raz kolejny dla danego budynku lub lokalu mieszkalnego.

Kryteria wyboru inwestycji do finansowania

§ 2

 1. Dotacja na dofinansowanie inwestycji służących ochronie powietrza polegających na wymianie źródeł ciepła w budynkach lub lokalach mieszkalnych położonych na terenie Gminy Gierałtowice może być przyznana:
 1. po wymianie w budynku lub lokalu mieszkalnym starego nieekologicznego źródła ciepła na nowe ekologiczne źródło ciepła, takie jak:
 1. ogrzewanie gazem,
 2. ogrzewane olejem opałowym,
 3. ogrzewanie energią elektryczną,
 4. ogrzewanie niskoemisyjnymi kotłami c.o. z podajnikiem na paliwo stałe (ekogroszek, biomasa), z jednym paleniskiem, o sprawności cieplnej ≥ 80%, spełniającymi kryteria emisyjne co najmniej 4 klasy wg normy PN-EN 303-5:2012 „Kotły grzewcze. Część 5: Kotły grzewcze na paliwa stałe z ręcznym
  i automatycznym zasypem paliwa o mocy nominalnej do 500 kW - Terminologia, wymagania, badania i oznakowanie”,
 5. ogrzewanie z zastosowaniem odnawialnego źródła energii,
 1. po wymianie niskoemisyjnego kotła c.o. z podajnikiem na paliwo stałe węglowe (ekogroszek), na niewęglowe źródło ciepła (kocioł na biomasę, gaz, olej opałowy), wykonanie ogrzewania elektrycznego lub z zastosowaniem odnawialnego źródła energii.
 1. Dotacja zostanie przyznana po zakończeniu prac związanych z montażem nowego źródła ciepła i wystawieniu protokołu ostatecznego odbioru zmodernizowanej instalacji.
 2. W przypadku zainstalowania w budynku lub lokalu mieszkalnym więcej niż jednego uzupełniającego systemu grzewczego warunkiem przyznania dotacji jest spełnienie przez wszystkie systemy kryteriów ekologicznych określonych w niniejszej uchwale. Bez względu na ilość systemów grzewczych w budynku lub lokalu mieszkalnym dotacja przyznawana jest na jeden system. Ponadto modernizowane ogrzewanie nie może mieć charakteru tymczasowego i powinno stanowić stały element wyposażenia budynku lub lokalu mieszkalnego.
 3. Dotacją nie są objęte przenośne urządzenia grzewcze (np. termowentylatory, grzałki elektryczne w piecach kaflowych, grzejniki na naftę, propan – butan i inne), jak również kotły na paliwo stałe posiadające wyłącznie komorę zasypową z rusztem.

 

Tryb postępowania w sprawie udzielenia dotacji

§ 3

1.    Osoba ubiegająca się o udzielenie dotacji składa w Urzędzie Gminy Gierałtowice:

 1. pisemny wniosek (załącznik nr 1 niniejszej uchwały) zawierający następujące informacje:
 1. dane Wnioskodawcy/ów,
 2. numer telefonu kontaktowego,
 3. PESEL, seria i nr dowodu osobistego,
 4. adres budynku lub lokalu mieszkalnego, w którym dokonano wymiany kotła,
 5. rodzaj zainstalowanego źródła ciepła,
 6. termin zakończenia inwestycji,
 7. data oddania budynku do użytkowania,
 1. dokument potwierdzający tytuł prawny do budynku lub lokalu mieszkalnego;
 2. zgodę współwłaścicieli budynku lub lokalu mieszkalnego na modernizację ogrzewania, w przypadku gdy prawo do nieruchomości stanowi przedmiot współwłasności (załącznik nr 4 niniejszej uchwały);
 3. zgodę właściciela/współwłaścicieli nieruchomości albo użytkowników wieczystych,
  w przypadku gdy Wnioskodawcą jest użytkownik budynku lub lokalu mieszkalnego (załącznik nr 4 niniejszej uchwały);
 4. druk numeru konta bankowego (załącznik nr 5 niniejszej uchwały);
 5. oświadczenie o zlikwidowaniu starych pieców/kotłów mułowo-węglowych, węglowych lub niskoemisyjnego kotła c.o. z podajnikiem na paliwo stałe węglowe (ekogroszek) w budynku lub lokalu mieszkalnym (załącznik nr 3 do niniejszej uchwały);
 6. protokół odbioru montażu urządzenia grzewczego sporządzony przez wykonawcę instalacji (załącznik nr 2 niniejszej uchwały);
 7. kserokopię faktury VAT lub rachunku zakupu urządzenia grzewczego (oryginał faktury lub rachunku do wglądu dla stwierdzenia zgodności kopii z oryginałem).
 1. W zależności od instalowanego źródła ciepła dodatkowo należy załączyć:
 1. w przypadku wymiany starego nieekologicznego źródła ciepła na niskoemisyjny kocioł c.o. z podajnikiem na paliwo stałe (ekogroszek, biomasa), z jednym paleniskiem, dodatkowo należy dołączyć następujące dokumenty:
 1. aktualne na dzień zakupu kotła zaświadczenie z instytucji posiadającej certyfikat Polskiego Centrum Akredytacji, potwierdzające spełnienie kryteriów energetyczno-emisyjnych określonych w normie PN-EN 303-5:2012 „Kotły grzewcze. Część 5: Kotły grzewcze na paliwa stałe z ręcznym i automatycznym zasypem paliwa
  o mocy nominalnej do 500 kW -- Terminologia, wymagania, badania
  i oznakowanie”,
 2. zaświadczenie kominiarskie dotyczące stanu technicznego przewodów kominowych oraz prawidłowości podłączeń paleniskowych i wentylacyjnych
  w kotłowni,
 1. w przypadku wymiany niskoemisyjnego kotła c.o. z podajnikiem na paliwo stałe węglowe (ekogroszek) na niskoemisyjny kocioł c.o. z podajnikiem na paliwo stałe niewęglowe (biomasa), z jednym paleniskiem, dodatkowo należy dołączyć następujące dokumenty:
 1. aktualne na dzień zakupu kotła zaświadczenie z instytucji posiadającej certyfikat Polskiego Centrum Akredytacji, potwierdzające spełnienie kryteriów energetyczno-emisyjnych na  określonych w normie PN-EN 303-5:2012 „Kotły grzewcze. Część 5: Kotły grzewcze na paliwa stałe z ręcznym i automatycznym zasypem paliwa
  o mocy nominalnej do 500 kW - Terminologia, wymagania, badania
  i oznakowanie”,
 2. zaświadczenie kominiarskie dotyczące stanu technicznego przewodów kominowych oraz prawidłowości podłączeń paleniskowych i wentylacyjnych
  w kotłowni,
 1. w przypadku wymiany starego nieekologicznego źródła ciepła lub niskoemisyjnego kotła c.o. z podajnikiem na paliwo stałe węglowe (ekogroszek) na kocioł gazowy, dodatkowo należy dołączyć następujące dokumenty:
 1. protokół z próby szczelności instalacji gazowej sporządzony przez osobę ze stosownymi uprawnieniami,
 2. zaświadczenie kominiarskie dotyczące stanu technicznego przewodów kominowych oraz prawidłowości podłączeń paleniskowych i wentylacyjnych
  w kotłowni,
 3. umowę dostawy gazu ziemnego,
 1. w przypadku wymiany starego nieekologicznego źródła ciepła lub niskoemisyjnego kotła c.o. z podajnikiem na paliwo stałe węglowe (ekogroszek) na kocioł olejowy, dodatkowo należy dołączyć następujące dokumenty:
 1. zaświadczenie kominiarskie dotyczące stanu technicznego przewodów kominowych oraz prawidłowości podłączeń paleniskowych i wentylacyjnych
  w kotłowni,
 1. w przypadku wymiany starego nieekologicznego źródła ciepła lub niskoemisyjnego kotła c.o. z podajnikiem na paliwo stałe węglowe (ekogroszek) na ogrzewanie elektryczne, dodatkowo należy dołączyć następujące dokumenty:
 1. umowę dostawy energii elektrycznej.
 1. Wnioski rozpatruje Komisja powołana przez Wójta Gminy Gierałtowice.
 2. Komisja sprawdza wniosek oraz przeprowadza kontrolę w budynku lub lokalu mieszkalnym, potwierdzając spisanym protokołem zrealizowaną inwestycję.
 3. Pozytywne rozpatrzenie wniosku jest podstawą do zawarcia umowy pomiędzy Gminą Gierałtowice a Wnioskodawcą.
 4. Ogólna kwota dotacji wynosi:
 1. w przypadku wymiany w budynku lub lokalu mieszkalnym starego nieekologicznego źródła ciepła na: kocioł opalany olejem opałowym, gazem, niskoemisyjny kocioł c.o.
  z podajnikiem na paliwo stałe niewęglowe (biomasa) oraz ogrzewanie elektryczne lub z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii – do 50 % kosztów zakupu urządzenia grzewczego, jednak nie więcej niż 2 500,00 zł;
 2. w przypadku wymiany w budynku lub lokalu mieszkalnym starego nieekologicznego źródła ciepła na niskoemisyjny kocioł c.o. z podajnikiem na paliwo stałe węglowe (ekogroszek), z jednym paleniskiem, – do 50 % kosztów zakupu urządzenia grzewczego, jednak nie więcej niż 2 000,00 zł;
 3. w przypadku wymiany w budynku lub lokalu mieszkalnym niskoemisyjnego kotła c.o. z podajnikiem na paliwo stałe węglowe (ekogroszek), na niewęglowe źródło ciepła (kocioł na biomasę, gaz, olej opałowy), wykonanie ogrzewania elektrycznego lub
  z zastosowaniem odnawialnego źródła energii – do 50 % kosztów zakupu urządzenia grzewczego, jednak nie więcej niż 2 000,00 zł.

 

Sposób rozliczenia dotacji

§ 4

 1. Dotacja na dofinansowanie inwestycji służących ochronie powietrza polegających na wymianie źródeł ciepła w budynkach lub lokalach mieszkalnych położonych na terenie Gminy Gierałtowice, przekazana będzie w terminie 30 dni od daty podpisania umowy przez Wnioskodawcę, w wysokości zależnej od rodzaju zainstalowanego źródła ciepła.
 2. Wójt Gminy Gierałtowice zastrzega sobie prawo:
 1. możliwości kontroli przestrzegania zapisów niniejszej uchwały do lat pięciu od daty pobrania przez Wnioskodawcę przyznanej dotacji (kontrolę przeprowadza Komisja,
  o której mowa w § 3 ust. 2);
 2. wezwania Wnioskodawcy w celu złożenia wyjaśnień w przypadku:
 1. nie przestrzegania zapisów niniejszej uchwały,
 2. zamontowania dodatkowego ogrzewania w budynku lub lokalu mieszkalnym
  w postaci urządzeń nie spełniających warunków niniejszych uchwały,
 3. stosowania paliwa innego niż określone w zaświadczeniu z instytucji posiadającej certyfikat Polskiego Centrum Akredytacji, potwierdzającym spełnienie kryteriów energetyczno-emisyjnych określonych w normie PN-EN 303-5:2012 „Kotły grzewcze. Część 5: Kotły grzewcze na paliwa stałe z ręcznym i automatycznym zasypem paliwa o mocy nominalnej do 500 kW - Terminologia, wymagania, badania i oznakowanie”.
 1. wezwania Wnioskodawcy do zwrotu otrzymanej dotacji wraz z odsetkami naliczonymi od daty jej pobrania w przypadku nie przestrzegania zapisów niniejszej uchwały.

Postanowienia końcowe

§ 5

 1. Wnioski o udzielenie dotacji przyjmowane będą do 30 listopada danego roku kalendarzowego i rozpatrywane będą w systemie kwartalnym według kolejności zgłoszeń, do wysokości środków finansowych przeznaczonych na ten cel w uchwale budżetowej na dany rok.
 2. Wysokość środków finansowych na realizację zadania określonego w § 1 ust. 1 określa uchwała budżetowa na dany rok.
 3. Informację o wyczerpaniu środków przeznaczonych na dotacje na dofinansowanie inwestycji służących ochronie powietrza polegających na wymianie źródeł ciepła
  w budynkach lub lokalach mieszkalnych położonych na terenie Gminy Gierałtowice
  w danym roku kalendarzowym Wójt Gminy Gierałtowice poda do publicznej wiadomości przez ogłoszenia na tablicach ogłoszeń Urzędu oraz na stronie internetowej Urzędu.
 4. Wnioski zakwalifikowane do przyznania dotacji, które nie zostaną zrealizowane w danym roku kalendarzowym ze względu na brak środków finansowych zachowują swoją ważność i będą realizowane w pierwszej kolejności w następnym roku kalendarzowym.

 

§ 6

 1. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gierałtowice.
 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.
 3. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc uchwała Nr VIII/62/11 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 19 maja 2011 r. w sprawie określenia zasad udzielenia dotacji celowej dla osób fizycznych na dofinansowanie inwestycji służących ochronie powietrza, polegających na wymianie źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych położonych na terenie Gminy Gierałtowice, z zastrzeżeniem ust. 4.
 4. Do wniosków złożonych i nie rozpatrzonych przed wejściem w życie niniejszej uchwały stosuje się uchwałę, o której mowa w ust. 3

 

DOCXDruk numeru konta.docx (24,47KB)
DOCXOświadczenie o zlikwidowaniu starych pieców.docx (14,62KB)
DOCXProtokół odbioru montażu urządzenia grzewczego.docx (13,09KB)
DOCXZgoda na przeprowadzenie modernizacji systemu ogrzewania.docx (13,44KB)
PDFWniosek.pdf (427,23KB)
DOCXWniosek.docx (22,70KB)
 

 

×

Wyszukaj w serwisie

Najczęściej wyszukiwane frazy:
×

Zapisz się do newslettera