Informacja o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa kanalizacji sanitarnej na osiedlu Farskie Pola w Knurowie, obręb ewidencyjny 0001 Knurów

Informacja

Zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2021 r., poz. 247 ze zmianami) Prezydent Miasta Gliwice informuje o wydaniu decyzji Nr ŚR‑563/2021 z dnia 19.10.2021 r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą: ul. Szpitalna 11, 44-194 Knurów i Gminę Knurów przedsięwzięcia pn.:

„Budowa kanalizacji sanitarnej na osiedlu Farskie Pola w Knurowie, obręb ewidencyjny 0001 Knurów”,

Postępowanie w przedmiotowej sprawie prowadzone było przez Prezydenta Miasta Gliwice, na wniosek Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z dnia 03.03.2021 r., w związku z postanowieniem Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach z dnia 22.04.2021 r., znak: SKO.OSW/41.9/143/2021/4067/RN, wyznaczającym Prezydenta Miasta Gliwice do załatwienia sprawy.

 

PDFInformacja o wydaniu decyzji.pdf (70,00KB)

×

Wyszukaj w serwisie

Najczęściej wyszukiwane frazy:
×

Zapisz się do newslettera