Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Rozbudowa drogi powiatowej nr 2910S na odcinku Przyszowice – Chudów zlokalizowanego na terenie gminy Gierałtowice, obręb Przyszowice i Chudów

OBWIESZCZENIE

Wójt Gminy Gierałtowice, na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.), art. 74 ust. 3 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 247 ze zm.) zawiadamia, że w dniu 05.10.2021 r., na wniosek Zarządu Dróg Powiatowych w Gliwicach, reprezentowanego przez Pana Adama Biegańskiego, została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:

„Rozbudowa drogi powiatowej nr 2910S na odcinku Przyszowice Chudów"

zlokalizowanego na terenie gminy Gierałtowice, obręb Przyszowice i Chudów.

Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z jej treścią oraz dokumentacją sprawy.

Dokumentacja będzie dostępna do wglądu w siedzibie Urzędu Gminy w Gierałtowicach przy ul. Ks. Roboty 48, w godzinach obsługi interesantów.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane w dniu 06.10.2021 r. do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Gierałtowice: www.bip.gieraltowice.pl oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Gierałtowice na okres 14 dni.

PDF26. Obwieszczenie decyzja.pdf (34,61KB)

×

Wyszukaj w serwisie

Najczęściej wyszukiwane frazy:
×

Zapisz się do newslettera