Uwaga Konkurs !!! Do wygrania podwójne zaproszenie na mecz Górnik Zabrze - Wisła Płock

Wszyscy kibicujemy Górnikowi

2 października 2021 o godzinie 20.00 Górnik Zabrze rozegra mecz z Wisłą Płock.

Dla kibiców Górnika mamy jedno podwójne zaproszenie. Aby je otrzymać trzeba odpowiedzieć na pytanie:

 ile razy Górnik Zabrze zdobył tytuł MISTRZA POLSKI?

Poprawną odpowiedź należy wysłać na adres mailowy: informacja@gieraltowice.pl

Wygrywa osoba która jako pierwsza prześle prawidłową odpowiedź

Czas na udzielenie odpowiedzi upływa 23.09.2021 r. o godz. 14

Wygrani otrzymają informację drogą mailową.

górnik płock.jpeg

Regulamin Konkursu „Bilet na Górnika”

 

§1 Postanowienia ogólne

1.       Organizatorem konkursu jest Gmina Gierałtowice, ul. Ks. Roboty 48, 44-186 Gierałtowice.

2.       Fundatorem nagród w konkursie jest Górnik Zabrze S.A. w ramach programu współpracy Programu Śląskich Miast.

3.       Udział w konkursie jest nieodpłatny.

4.       Konkurs trwa do 23 września 2021 r. Do godziny 14.00.

 

 

§2 Uczestnicy [komentujący]

1.       Uczestnikami konkursu mogą być: osoby fizyczne zamieszkałe na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, pełnoletnie i posiadające pełną zdolność do czynności prawnych.

2.       Przystępując do konkursu Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych [imię, nazwisko] na potrzeby konkursu oraz na rozpowszechnianie treści Zgłoszenia w obrębie strony internetowej www.gieraltowice.pl oraz fanpage’a Gminy Gierałtowice.

3.       Przystępując do Konkursu Uczestnik potwierdza, że:

a.        udział w konkursie jest jednoznaczny z zapoznaniem się i akceptacją niniejszego Regulaminu.

b.       wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w zakresie i w celach wskazanych w Regulaminie.

 

§3 Zasady konkursu

1.       Aby wziąć udział w konkursie należy przesłać na wskazany adres mailowy prawidłową odpowiedź.

2.       Konkurs przebiega następująco:

a.        od 23 września 2021 r.  do godz. 14:00 Uczestnicy mogą przesyłać odpowiedzi na pytanie konkursowe.

b.       do godz. 12:00 24 września 2021 r. Organizator wyłania zwycięzców, decyduje kolejność i poprawność udzielonej odpowiedzi na pytanie konkursowe.

c.        najpóźniej w dniu 24 września 2021 r. do godz. 15:00 zostaną opublikowane wyniki konkursu.

3.       Organizator skontaktuje się z laureatem konkursu za pomocą wiadomości prywatnej.

 

§4 Nagrody

1.       Nagrodą w konkursie jest: podwójne zaproszenie na mecz Górnika Zabrze na Stadionie Arena Zabrze, w dniu 2 października 2021 r. o godz. 20:00.

2.       W szczególnych przypadkach Organizator zastrzega sobie prawo do unieważnienia konkursu.

 

§5 Reklamacje i postanowienia końcowe

1.       Reklamacje związane z konkursem mogą być zgłaszane [wyłącznie w formie pisemnej, pod rygorem nieważności, listem poleconym z wyraźną datą stempla pocztowego] na adres Organizatora, z dopiskiem "Reklamacja” w terminie 2 dni od zaistnienia podstawy reklamacji, lecz nie później niż do 29 września 2021 r. Reklamacje nadesłane pod tym czasie nie będą rozpatrywane.

2.       Organizator rozpatruje reklamacje na podstawie niniejszego regulaminu, w terminie do 1 dnia od daty wpłynięcia reklamacji. Za przekazanie odpowiedzi na reklamację w terminie uznaje się [np. wysłanie listu poleconego z odpowiedzią w tym terminie]. Organizator może wymagać dodatkowych oświadczeń od użytkownika w celu uprawdopodobnienia podstawy reklamacji.

3.       Decyzje Organizatora w przedmiocie reklamacji podejmowane będą w formie pisemnej.

4.       Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego, ewentualne spory będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Organizatora.

5.       Dane osobowe Uczestników przetwarzane będą przy zachowaniu zasad określonych w ustawie o ochronie danych osobowych wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu, w szczególności wyboru Laureatów i wydania nagród oraz weryfikowania prawdziwości danych.

6.       W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego i inne przepisy prawa polskiego

×

Wyszukaj w serwisie

Najczęściej wyszukiwane frazy:
×

Zapisz się do newslettera