Obwieszczenie o zebraniu materiału dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Przebudowa gazociągu średniego podwyższonego ciśnienia DN400 mm w ramach projektu pn. PT/SG/00072037/Gierałtowice/Beksza/Konopnickiej/Korfantego/Dział Stacji i Sieci Gazowych/Przebudowa w Gierałtowicach

OBWIESZCZENIE
PREZYDENTA MIASTA KNURÓW

Zgodnie z art.74 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2021r. Poz. 247 z późn. zm.) oraz zgodnie z art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2020r. Poz. 256 z późn. zm.) w związku z art.10 i art.36 ww. ustawy Prezydent Miasta Knurów zawiadamia strony postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwa:

Przebudowa gazociągu średniego podwyższonego ciśnienia DN400mm w ramach projektu pn.: „PT/ SG/ 00072037/ Gierałtowice/ Beksza/ Konopnickiej/ Korfantego/ Dział Stacji i Sieci Gazowych/ Przebudowa”

planowanego do realizacji na terenie gminy Gierałtowice, że zostały zebrane wszystkie dowody i materiały potrzebne do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla ww. przedsięwzięcia.
Informuję, że w terminie 5 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia stronom przysługuje prawo wypowiedzenia się co do zebranych w sprawie dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

Z materiałami dotyczącymi powyższej sprawy można zapoznać się w siedzibie Wydziału Urbanistyki, Architektury, Strategii Rozwoju Miasta i Spraw Lokalowych Urzędu Miasta Knurów, ul. Niepodległości 7 (Ratusz) w godz. 730÷1530 w poniedziałki, wtorki, czwartki, w godz. 730÷1730 w środy i w godz. 730÷1330 w piątki (po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu wizyty z pracownikiem Wydziału – tel. 32/339-22-18).

Zgodnie z Art.49 §1 ustawy Kpa: „Jeżeli przepis szczególny tak stanowi, zawiadomienie stron o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej może nastąpić w formie publicznego obwieszczenia, w innej formie publicznego ogłoszenia zwyczajowo przyjętej w danej miejscowości lub przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej właściwego organu administracji publicznej” natomiast zgodnie z Art.49 §2 Kpa „(…) Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej”.

PDF7. Obwieszczenie zakończenie postępowania.pdf (43,96KB)

×

Wyszukaj w serwisie

Najczęściej wyszukiwane frazy:
×

Zapisz się do newslettera