Konkurs piłkarski z okazji XX Turnieju im. Ernesta Pohla o puchar Prezydenta Miasta Zabrze

turniej.jpeg

Wytypuj wyniki trzech meczy w ramach XX Turnieju im. Ernesta Pohla o puchar Prezydenta Miasta Zabrze:

 

 • 23.07.2021 r. (piątek), godz. 18.00,  Ruch Chorzów –Górnik Zabrze,
 • 24.07.2021 r. (sobota) godz. 10.00, Gieksa Katowice – Wisła Kraków,
 • 25.07.2021 r. (niedziela) godz. 9.00 – mecz o 5 miejsce.

i prześlij odpowiedź na adres mailowy  do dnia:

 • 23.07.2021 r, do godz. 17.00 - dotyczące meczu Ruch Chorzów –Górnik Zabrze,
 • 24.07.2021 r. do godz. 9.00 - dotyczące meczu Gieksa Katowice – Wisła Kraków,
 • 25.07.2021 r. do godz. 8.00 – dotyczące meczu o 5 miejsce.

 

Regulamin konkursu piłkarskiego

 z okazji XX Turnieju im. Ernesta Pohla o puchar Prezydenta Miasta Zabrze

 

§1 Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem konkursu jest Urząd Gminy Gierałtowice, zwany dalej Organizatorem.
 2. Konkurs odbywa się na stronie internetowej Gminy Gierałtowice .
 3. Fundatorem nagród w konkursie jest Gmina Gierałtowice.
 4. Nagrodą w konkursie są gadżety promocyjne Gminy Gierałtowice
 5. Udział w konkursie jest nieodpłatny.
 6. Celem konkursu jest promowanie piłki nożnej a także Gminy Gierałtowice.
 7. Konkurs polega na wytypowaniu wyników meczów organizowanych na boiskach w Chudowie i Przyszowicach, w ramach XX Turnieju im. Ernesta Pola o puchar Prezydenta Miasta Zabrze.
 8. Konkurs rozpoczyna się w momencie jego ogłoszenia na stronie i profilu na Facebooku Organizatora, to jest 22 lipca 2021 r. i trwa do 25.07.2021 r., do zakończenia meczu o 5 miejsce rozgrywanego na boisku w Przyszowicach, ul. Karola Miarki 1.  

§2 Uczestnicy

 1. Uczestnikami konkursu mogą być osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, które posiadają konto poczty elektronicznej (e-mail).
 2. Przystępując do konkursu Uczestnik wyraża zgodę na rozpowszechnianie wyników konkursu w obrębie profilu na Facebooku prowadzonym przez Gminę Gierłatowice, a także strony internetowej www.gieraltowice.pl.
 3. Przystępując do Konkursu Uczestnik potwierdza, że akceptuje postanowienia Regulaminu związanych z konkursem oraz wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w zakresie i w celach wskazanych w Regulaminie.

§3 Zasady Konkursu

 1. Zadanie konkursowe polega na wytypowaniu wyników trzech meczy rozgrywających się w dniach:
 • 23.07.2021 r. (piątek), godz. 18.00,  Ruch Chorzów –Górnik Zabrze,
 • 24.07.2021 r. (sobota) godz. 10.00, Gieksa Katowice – Wisła Kraków,
 • 25.07.2021 r. (niedziela) godz. 9.00 – mecz o 5 miejsce.

i przesłaniu odpowiedzi na adres mailowy .

 1. Wytypowane wyniki meczów można przesyłać od 22.07.2021 r. do dnia:
 • 23.07.2021 r, do godz. 17.00 - dotyczące meczu Ruch Chorzów –Górnik Zabrze,
 • 24.07.2021 r. do godz. 9.00 - dotyczące meczu Gieksa Katowice – Wisła Kraków,
 • 25.07.2021 r. do godz. 8.00 – dotyczące meczu o 5 miejsce.
 1. Nagrodzone zostają te osoby, które jako pierwsze prawidłowo wytypowały wynik meczów i których odpowiedzi jako pierwsze wpłynęły na adres mailowy:
 2. Każda osoba może otrzymać tylko jedną nagrodę za wytypowanie prawidłowego wyniku meczu w danym dniu meczowym. W przypadku gdy uczestnik konkursu jako pierwszy wytypuje prawidłowy wynik również w innych meczach, nagrodę otrzymuje kolejna osoba która prawidłowo wytypowała wynik w danym dniu meczowym i jej odpowiedź wpłynęła jako następna po osobie, która już została nagrodzona.
 3. Organizator skontaktuje się z laureatami konkursu za pośrednictwem wiadomości poprzez adres e-mail, z którego przyszła odpowiedź, w terminie do 7 dni po zakończeniu konkursu.
 4. Odbiór nagród możliwy będzie w siedzibie Urzędu Gminy Gierałtowice, po ustaleniu terminu z Laureatem.

§4 Reklamacje i inne

1. W szczególnych przypadkach Organizator zastrzega sobie prawo do unieważnienia konkursu.

2. Reklamacje związane z konkursem mogą być zgłaszane tylko pisemnie u Organizatora, z dopiskiem „Reklamacja”, w terminie do 3 dni od zaistnienia podstaw reklamacji.

3. Organizator rozpatruje reklamacje na podstawie niniejszego regulaminu, w terminie 7 dni od daty wpłynięcia reklamacji. Za przekazanie odpowiedzi na reklamację w terminie uznaje się (np. wysłanie listu poleconego z odpowiedzią w tym terminie). Organizator może wymagać dodatkowych oświadczeń od użytkownika w celu uprawdopodobnienia reklamacji.

 

Klauzula informacyjna:
Zgodnie z art. 13, ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i RE (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 roku (Dz. Urz. UE L 119.1 z 04.05.2016r.) informuję, że:
 
1. Administratorem danych osobowych jest Wójt Gminy Gierałtowice reprezentujący Gminę Gierałtowice z siedzibą ul. Ks. Roboty 48, 44-186 Gierałtowice
2. Administrator wyznaczył Inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować w sprawach związanych z ochroną danych osobowych pod adresem poczty elektronicznej lub pisemnie na adres siedziby Administratora.
3. Państwa dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) w/w rozporządzenia - osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów.
4.Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne i jest warunkiem uczestnictwa w konkursie
5.Dane osobowe będą przechowywane przez okres zgodny z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. z 2011 r., Nr 14, poz. 67 z późn. zm.) lub innymi szczegółowymi przepisami prawa.
6.Dane mogą być udostępniane przez Administratora wyłącznie podmiotom upoważnionym do uzyskania informacji na podstawie odrębnych przepisów.
7.Informujemy, że Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, nie będą profilowane, nie będą przekazywane do państwa trzeciego, ani udostępniane organizacjom międzynarodowym.
8.Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych,
9.Mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, gdy przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
×

Wyszukaj w serwisie

Najczęściej wyszukiwane frazy:
×

Zapisz się do newslettera