Obwieszczenie Prezydenta Miasta Knurów dotyczące postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: Przebudowa gazociągu średniego podwyższonego ciśnienia DN400mm w ramach projektu pn.: „PT/SG/00072037/Gierałtowice/Beksza/Konopnickiej/Korfantego/Dział Stacji i Sieci Gazowych/Przebudowa” w Gierałtowicach

OBWIESZCZENIE
PREZYDENTA MIASTA KNURÓW

Zgodnie z art.36 oraz art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 735) zgodnie z art.74 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 247 z późn. zm.) Prezydent Miasta Knurów zawiadamia: o braku możliwości załatwienia sprawy w postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: Przebudowa gazociągu średniego podwyższonego ciśnienia DN400mm w ramach projektu pn.: „PT/SG/00072037/ Gierałtowice /Beksza / Konopnickiej / Korfantego/ Dział Stacji i Sieci Gazowych / Przebudowa” w Gierałtowicach w wyznaczonym ustawowo terminie.
Powodem zwłoki w załatwieniu sprawy jest konieczność uzyskania z Urzędu Gminy Gierałtowice wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek, na których zlokalizowane będzie przedmiotowe przedsięwzięcie celem przedłożenia go organom opiniującym lub informacji o braku planu dla wskazanego terenu. W związku z powyższym Prezydent Miasta Knurów pismem z dnia 09.06.2021r. wystąpił do Urzędu Gminy Gierałtowice ze stosownym wnioskiem.

Z uwagi na ww. okoliczności wydanie postanowienia, o którym mowa w art.63 ust.1 w/w ustawy lub załatwienie sprawy w przedmiotowym postępowaniu (w przypadku stwierdzenia braku obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko) nastąpi w terminie do 30.09.2021r. Termin ten nie jest ostateczny i może ulec zmianie (w chwili obecnej nie jest zależny od organu prowadzącego postępowanie).
Jednocześnie Organ informuje, że zgodnie z art. 37 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (zwanej dalej Kpa) stronie służy prawo do wniesienia ponaglenia jeżeli:
1) nie załatwiono sprawy w terminie określonym w art. 35 lub przepisach szczególnych ani w terminie wskazanym zgodnie z art.36 § 1 (bezczynność),
2) postępowanie jest prowadzone dłużej niż jest to niezbędne do załatwienia sprawy (przewlekłość).
Ponaglenie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach za pośrednictwem Prezydenta Miasta Knurów. Zgodnie z art. 37 § 2 Kpa ponaglenie zawiera uzasadnienie. Zgodnie z Art.49 §1 ustawy Kpa: „Jeżeli przepis szczególny tak stanowi, zawiadomienie stron o
decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej może nastąpić w formie publicznego obwieszczenia, w innej formie publicznego ogłoszenia zwyczajowo przyjętej w danej miejscowości lub przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej właściwego organu administracji publicznej” natomiast zgodnie z Art.49 §2 Kpa „(…) Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej”.

PDF5. Obwieszczenie nowy termin.pdf (51,21KB)

×

Wyszukaj w serwisie

Najczęściej wyszukiwane frazy:
×

Zapisz się do newslettera