Zwiększamy ulgę za kompostowanie bioodpadów

Po 8 miesiącach funkcjonowania systemu gospodarki odpadami opartego na rozliczaniu się z firmą wywozową od każdej tony odebranego i zagospodarowanego odpadu przeprowadzono Analizę możliwości/skutków zwiększenia ulgi na kompostowanie w Gminie Gierałtowice. Z analizy dokumentu wynikło, iż możliwym jest zwiększenie ulgi z tytułu kompostowania bioodpadów w kompostowniku przydomowym z obecnej ulgi w wysokości 1 zł do 3 zł.

W dniu 26 maja 2021 r. Rada Gminy Gierałtowice podjęła stosowną uchwałę w sprawie zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym. Obowiązująca od lipca br. ulga wynosić będzie 3,00 zł miesięcznie od jednego mieszkańca nieruchomości. Właściciele nieruchomości, którzy już kompostują bioodpady i złożyli deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zawierającej oświadczenie o posiadaniu kompostownika przydomowego i kompostowaniu w nim bioodpadów stanowiących odpady komunalne, nie muszą składać nowej deklaracji. Ulga zostanie zwiększona automatycznie, co należy ująć we wpłacie opłaty za III kwartał br. W razie wątpliwości prosimy o kontakt z pracownikami Referatu Ochrony Środowiska, Szkód Górniczych i Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy Gierałtowice tel. (32) 30-11-391 lub (32) 30-11-393.

Jednocześnie informujemy, iż w dalszym ciągu trwa nabór wniosków celem bezpłatnego użyczenia kompostowników na terenie Gminy Gierałtowice. Do użyczenia pozostało jeszcze ponad 30 kompostowników o pojemności 850 litrów każdy. O użyczenie kompostownika może ubiegać się osoba, która jest właścicielem, współwłaścicielem, użytkownikiem wieczystym lub władającym nieruchomością zabudowaną budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, zlokalizowanym na terenie Gminy Gierałtowice, a która to do tej pory nie kompostowała na nieruchomości bioodpadów (nie korzysta ze zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi), a ma taką możliwość, tj. dysponuje nieruchomością pozwalającą na ustawienie kompostownika w sposób nie stwarzający uciążliwości dla mieszkańców przedmiotowej nieruchomości i nieruchomości sąsiednich oraz ma możliwość zagospodarowania wytworzonego kompostu. Umowy użyczenia zostają zawarte na okres 24 miesięcy. Po tym okresie kompostownik staje się własnością użytkownika. Szczegółowe informacje na ten temat tutaj.

Mamy nadzieję, że zwiększenie ulgi za kompostowanie bioodpadów wraz z możliwością bezpłatnego pobrania kompostownika zachęci kolejnych właścicieli nieruchomości do zwiększenia ilości bioodpadów zagospodarowywanych we własnym zakresie na nieruchomościach, przez co przyczyni się do ograniczenia ilości bioodpadów oddawanych przez mieszkańców w ramach systemu gospodarki odpadami funkcjonującego na terenie gminy Gierałtowice.

W gminie Gierałtowice ilość odbieranych sprzed nieruchomości bioodpadów cały czas utrzymuje się na wysokim poziomie. Generuje to bardzo duże koszty zarówno ich odbioru, jak i zagospodarowania (kwiecień – ponad 100 tysięcy złotych, maj – ponad 180 tysięcy złotych).

Ponadto z uwagi na umieszczanie w pojemnikach świeżo skoszonej trawy, w szczególności zapełnianie ich na wiele dni przed planowanym odbiorem, z zebranych bioodpadów wytwarzają się odcieki, które biorąc pod uwagę dużą ilość odpadu, mimo maksymalnego zabezpieczenia samochodów firmy przed wydostawaniem się na zewnątrz odcieków, powodują, że na ulicach naszej Gminy pojawiają się nieestetyczne plamy.

Spróbujmy zatem nie tylko ograniczyć ilość bioodpadów oddawanych w ramach systemu gospodarki odpadami komunalnymi, ale również dołóżmy wszelkich starań, by tak je gromadzić, aby nie przyczyniać się do powstawania odcieków i związanych z tym uciążliwości.

×

Wyszukaj w serwisie

Najczęściej wyszukiwane frazy:
×

Zapisz się do newslettera