Wspólne posiedzenie komisji Rady Gminy Gierałtowice - 14.06.2021 r.

Wspólne posiedzenie Komisji Budżetu i Planowania, Komisji Samorządu Przestrzegania Prawa i Utrzymania Porządku, Komisji Rolnictwa Ochrony Środowiska i Zagospodarowania Przestrzennego Rady Gminy Gierałtowice odbędzie 14 czerwca 2021 r., o godz. 17:00 - posiedzenie zdalne.

Porządek obrad

1. Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie prawomocności.

2. Informacja o protokole ze wspólnego posiedzenia komisji budżetu i komisji kultury z 24.05.2021 r.

3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXX/218/2020 Rady Gminy Gierałtowice z dnia16 grudnia 2020 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gierałtowice (druk nr 48/2021).

4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXX/219/2020 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 16 grudnia 2020 roku w sprawie budżetu Gminy Gierałtowice na 2021 rok (druk 47/2021).

5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia Strategii Rozwoju Gminy Gierałtowice na lata 2021-2030 oraz określenia trybu i harmonogramu opracowania projektu Strategii, w tym trybu konsultacji (druk 46/2021).

6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Gierałtowice w 2021 roku (druk 45/2021).

7. Sprawy bieżące.

8. Zamknięcie posiedzenia.

 

Link do posiedzenia zdalnego: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3afa193cd3ce5641238183c17bae2ae147%40thread.tacv2/1586867192062?context=%7b%22Tid%22%3a%2295476932-7fcf-4862-a1ee-5ae34a60f060%22%2c%22Oid%22%3a%229241ec20-782b-4af2-bdd2-a09ac06360cd%22%7d

×

Wyszukaj w serwisie

Najczęściej wyszukiwane frazy:
×

Zapisz się do newslettera