Obwieszczenie o nowym terminie załatwienia sprawy o wydanie pozwolenia wodnoprawnego w ramach zadania "Budowa koryta cieku Chudowskiego i cieku Ornontowickiego"

Obwieszczenie, że wszczęte na wniosek Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. z siedzibą w Bytomiu przy ul. Strzelców Bytomskich 207 postępowanie administracyjne w sprawie o wydanie pozwoleń wodnoprawnych na:

a) regulację cieku Chudowskiego w km 0+600÷1+080 i 1+206÷2+854 wraz z przebudową ujściowych odcinków rowów, cieku Ornontowickiego i wylotów kanalizacji odprowadzającej wody opadowe lub roztopowe;

b) regulację cieku Ornontowickiego w km 0+000÷0+203;

c) przeprowadzenie przez wody powierzchniowecieku Chudowskiego:

  • kładki dla pieszych w km 2+625;
  • wodociągu w km 1+256;
  • kanalizacji tłocznej w km 1+261;
  • wodociągu w km 2+631;

d)  odmulenie koryta cieku Ornontowickiego w km 0+203 - 0+384;

w ramach przedsięwzięcia p.n.  „Budowa (rozbudowa) koryta cieku Chudowskiego w km 0+600 – 1+080 i 1+206 – 2+854 i cieku Ornontowickiego w km 0+000 – 0+203”; nie zostanie załatwione w terminie wskazanym w piśmie z dnia 31 marca 2021 r. znak GL.RUZ.4210.25.2021.AK, tj. do dnia 25 maja 2021 r., lecz do dnia 25 czerwca 2021 r., ze względu na skomplikowany charakter sprawy oraz konieczność złożenia przez Wnioskodawcę dodatkowych uzupełnień dotyczących przedmiotowej sprawy (zgodnie z wezwaniem z dnia 31 marca 2021 r.).

PDFObwieszczenie RZGW.pdf

×

Wyszukaj w serwisie

Najczęściej wyszukiwane frazy:
×

Zapisz się do newslettera