Obwieszczenie o sprostowaniu błędu pisarskiego w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: Budowa układu kogeneracyjnego 2x4 MW zasilanego gazem z odmetanowania kopalni na terenie Szybu VI w JSW S.A. KWK „Budryk” w Chudowie

OBWIESZCZENIE

Wójt Gminy Gierałtowice, na podstawie art. 113 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735), art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 247) zawiadamia strony, iż wydał postanowienie o sprostowaniu na wniosek Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. KWK „Budryk”, reprezentowanej przez Pana Ryszarda Dziuba, błędu pisarskiego w decyzji 4/2021 z dnia 27.04.2021 r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia:

„Budowa układu kogeneracyjnego 2x4 MW zasilanego gazem z odmetanowania kopalni na terenie Szybu VI w JSW S.A. KWK „Budryk”
w Chudowie przy ul. Dworcowej na działce nr 1804/261”

zlokalizowanego na terenie gminy Gierałtowice, obręb Chudów.

Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z treścią postanowienia.

W związku z obowiązującym w kraju stanem epidemiologicznym dokumentacja będzie dostępna do wglądu w Urzędzie Gminy w Gierałtowicach przy ul. Ks. Roboty 48, w godzinach pracy Urzędu po wcześniejszym telefonicznym umówieniu się (tel. kontaktowy 32 30-11-392).

Niniejsze obwieszczenie podano do publicznej wiadomości w dniu 24.05.2021 r. na okres 14 dni.

PDF15. Obwieszczenie o sprostowaniu błędu.pdf (34,96KB)

×

Wyszukaj w serwisie

Najczęściej wyszukiwane frazy:
×

Zapisz się do newslettera