Obwieszczenie o udziale społeczeństwa w postepowaniu w sprawie przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn. Rozbudowa drogi powiatowej nr 2910S na odcinku Przyszowice – Chudów

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 33 ust. 1 oraz art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 247 ze zm.) Wójt Gminy Gierałtowice, informuje o przystąpieniu do postępowania z udziałem społeczeństwa w sprawie przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn.:

Rozbudowa drogi powiatowej nr 2910S na odcinku Przyszowice Chudów zlokalizowanego na terenie gminy Gierałtowice, obręb Przyszowice i Chudów,

dla którego wnioskodawcą jest Zarząd Dróg Powiatowych w Gliwicach, reprezentowany przez Pana Adama Biegańskiego.

Organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest Wójt Gminy Gierałtowice. Organem właściwym do dokonania uzgodnień warunków realizacji przedsięwzięcia jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach.

Wszyscy zainteresowani mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy, w tym z wnioskiem, raportem o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko i uzupełnieniami do raportu oraz dostępnymi dokumentami zebranymi w przedmiotowej sprawie. Dokumenty znajdują się do wglądu w siedzibie w siedzibie Urzędu Gminy w Gierałtowicach przy ul. Ks. Roboty 48, w godzinach obsługi interesantów, po uprzednim umówieniu wizyty telefonicznie.

Wyznacza się trzydziestodniowy termin od 12.05.2021 r. do 10.06.2021 r., w którym można zgłaszać uwagi i wnioski dotyczące przedmiotowego przedsięwzięcia, w formie pisemnej, elektronicznej i ustnej do protokołu, na adres: Urząd Gminy Gierałtowice
ul. Ks. Roboty 48, 44-186 Gierałtowice, e-mail: ros@gieraltowice.pl, fax: 32 30-11-306. Złożone uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez Wójta Gminy Gierałtowice przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Uwagi i wnioski złożone po upływie ww. terminu nie zostaną rozpatrzone.

Niniejsze obwieszczenie podano do publicznej wiadomości w dniu 11.05.2021 r.

PDF15. Obwieszczenie o udziale społeczeństwa.pdf (44,52KB)

×

Wyszukaj w serwisie

Najczęściej wyszukiwane frazy:
×

Zapisz się do newslettera