Obwieszczenie o podjęciu zawieszonego postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2910S na odcinku Przyszowice – Chudów"

OBWIESZCZENIE

Wójt Gminy Gierałtowice, na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735), art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 247) zawiadamia, iż w dniu 10.05.2021 r. zostało wydane postanowienie o podjęciu zawieszonego, do czasu przedłożenia przez Wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:

„Rozbudowa drogi powiatowej nr 2910S na odcinku Przyszowice Chudów"

zlokalizowanego na terenie gminy Gierałtowice, obręb Przyszowice i Chudów.

Na niniejsze postanowienie nie służy stronom zażalenie.

Niniejsze obwieszczenie podano do publicznej wiadomości w dniu 10.05.2021 r. na okres 14 dni.

PDF14. Obwieszczenie o podjęciu postępowania.pdf (29,14KB)

×

Wyszukaj w serwisie

Najczęściej wyszukiwane frazy:
×

Zapisz się do newslettera