Obwieszczenie o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa układu kogeneracyjnego 2x4 MW zasilanego gazem z odmetanowania kopalni na terenie Szybu VI w JSW S.A. KWK „Budryk” w Chudowie przy ul. Dworcowej

OBWIESZCZENIE

Wójt Gminy Gierałtowice, działając na podstawie na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735) oraz  art. 74 ust. 3 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 247) zawiadamia, że w dniu 27.04.2021 r., na wniosek Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. KWK „Budryk”, reprezentowanej przez Pana Ryszarda Dziuba, została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:

„Budowa układu kogeneracyjnego 2x4 MW zasilanego gazem z odmetanowania kopalni na terenie Szybu VI w JSW S.A. KWK „Budryk” w Chudowie przy ul. Dworcowej na działce nr 1804/261”, zlokalizowanego na terenie gminy Gierałtowice, obręb Chudów.

Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z jej treścią oraz dokumentacją sprawy, w tym z opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach oraz Dyrektora Zarządu Zlewni w Gliwicach w siedzibie Urzędu Gminy w Gierałtowicach przy ul. Ks. Roboty 48, w godzinach obsługi interesantów.

Niniejsze obwieszczenie podano do publicznej wiadomości w dniu 06.05.2021 r. na okres 14 dni.

PDF13. Obwieszczenie o wydaniu decyzji.pdf

×

Wyszukaj w serwisie

Najczęściej wyszukiwane frazy:
×

Zapisz się do newslettera