Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa instalacji fotowoltaicznej pod nazwą PGGREEN – dywersyfikacja źródeł energii poprzez systemy fotowoltaiczne, PROJEKT PGGREEN GIERAŁTOWICE

OBWIESZCZENIE

Wójt Gminy Gierałtowice, działając na podstawie na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.) oraz  art. 74 ust. 3 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 247) zawiadamia, że w dniu 15.04.2021 r., na wniosek Polskiej Grupy Górniczej S.A., reprezentowanej przez Pana Krzysztofa Bussek, została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:

„Budowa instalacji fotowoltaicznej pod nazwą PGGREEN – dywersyfikacja źródeł energii poprzez systemy fotowoltaiczne, PROJEKT PGGREEN GIERAŁTOWICE”, zlokalizowanego na terenie gminy Gierałtowice, obręb Paniówki.

Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z jej treścią oraz dokumentacją sprawy, w tym z opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach oraz Dyrektora Zarządu Zlewni w Gliwicach.

W związku z obowiązującym w kraju stanem epidemiologicznym dokumentacja będzie dostępna do wglądu w Urzędzie Gminy w Gierałtowicach przy ul. Ks. Roboty 48, w godzinach pracy Urzędu po wcześniejszym telefonicznym umówieniu się (tel. kontaktowy 32 30-11-392).

Niniejsze obwieszczenie podano do publicznej wiadomości w dniu 23.04.2021 r. na okres 14 dni.

PDF13. obwieszczenie o wydaniu decyzji.pdf (36,52KB)

×

Wyszukaj w serwisie

Najczęściej wyszukiwane frazy:
×

Zapisz się do newslettera