Od 1 do 26 marca trwa nabór wniosków o dotacje na wymianę źródeł ciepła w ramach Programu ograniczania niskiej emisji

Szanowni Mieszkańcy,

Urząd Gminy Gierałtowice informuje, że w dniu 01.03.2021 r. ruszył nabór wniosków na dofinansowanie do wymiany źródeł ciepła w budynkach jednorodzinnych lub lokalach mieszkalnych na rok 2021 w ramach Programu ograniczania niskiej emisji dla Gminy Gierałtowice (PONE).

Dotację celową może uzyskać osoba fizyczna posiadająca tytuł prawny do budynku jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego zlokalizowanych na terenie Gminy Gierałtowice.

W przypadku współwłasności budynku jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego do wniosku należy załączyć oryginał pełnomocnictwa do reprezentowania i zawierania umów, udzielonego przez wszystkich pozostałych współwłaścicieli budynku.

W przypadku, gdy w budynku jednorodzinnym lub lokalu mieszkalnym prowadzona jest działalność gospodarcza, należy dołączyć oświadczenie o prowadzonej działalności gospodarczej

W związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną związaną z rozprzestrzenianiem koronawirusa SARS-Cov-2, który wywołuje chorobę o nazwie COVID-19, wnioski będzie można składać wyłącznie pocztą tradycyjną, pocztą elektroniczną na adres ros@gieraltowice.pl, za pomocą środków komunikacji elektronicznej z wykorzystaniem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP) lub w skrzynce podawczej znajdującej się przy wejściu do budynku Urzędu Gminy w terminie od 01.03.2021 r. do 26.03.2021 r.

Przed złożeniem wniosku prosimy Państwa o zapoznanie się z zamieszczonym poniżej Regulaminem wymiany źródeł ciepła lub montażu urządzeń do wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych w budynkach jednorodzinnych lub lokalach mieszkalnych w ramach realizacji Programu ograniczenia niskiej emisji dla Gminy Gierałtowice.

Zgodnie z Regulaminem, w przypadku, gdy ilość wniosków będzie wykraczała poza możliwości finansowe Gminy w danym roku budżetowym, o kolejności przyznania dotacji będzie decydowało losowanie.

Mieszkaniec ma możliwość uzyskania dofinansowania w formie dotacji celowej stanowiącej do 60 % kosztów kwalifikowanych wymiany źródła ciepła, lecz nie więcej niż:

  • 5.000,00 zł do zakupu i montażu kotła automatycznego na biomasę klasy min. 5 wg normy PN-EN 3035:2012,
  • 6.000,00 zł do zakupu i montażu kotła gazowego kondensacyjnego,
  • 6.000,00 zł do zakupu i montażu ogrzewania elektrycznego,
  • 6.000,00 zł do zakupu i montażu kotła olejowego,
  • 7.000,00 zł do zakupu i montażu pompy ciepła.

Kwota przewyższająca wysokość dotacji celowej jest kosztem mieszkańca.

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy Referatu Ochrony Środowiska, Szkód Górniczych i Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy Gierałtowice tel. 32 30-11-392 lub 32 30-11-391.

Jednocześnie informujemy, iż właściciele nieruchomości, którzy nie wymienią źródeł ciepła zgodnie z terminami określonymi w uchwale antysmogowej województwa śląskiego w kolejnych latach otrzymają niższe dotacje do wymiany źródeł ciepła.

 

Regulamin wymiany źródeł ciepła lub montażu urządzeń do wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych w budynkach jednorodzinnych lub lokalach mieszkalnych w ramach realizacji Programu ograniczenia niskiej emisji dla Gminy Gierałtowice. 

Zmiana nr 1 Regulaminu wymiany źródeł ciepła lub montażu urządzeń do wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych w budynkach jednorodzinnych lub lokalach mieszkalnych w ramach realizacji Programu ograniczenia niskiej emisji dla Gminy Gierałtowice 

Zmiana nr 2 Regulaminu wymiany źródeł ciepła lub montażu urządzeń do wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych w budynkach jednorodzinnych lub lokalach mieszkalnych w ramach realizacji Programu ograniczenia niskiej emisji dla Gminy Gierałtowice 

Załącznik nr 1 Wniosek o udział w Programie ograniczenia niskiej emisji dla Gminy Gierałtowice 

Załącznik nr 2 Pełnomocnictwo 

Załącznik nr 3 Oświadczenie właścicieli budynków/lokali, w których jest zarejestrowana działalność gospodarcza 

Załącznik nr 7 Informacja o numerze rachunku bankowego 

×

Wyszukaj w serwisie

Najczęściej wyszukiwane frazy:
×

Zapisz się do newslettera