Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn. Rozbudowa drogi powiatowej nr 2910S na odcinku Przyszowice – Chudów

OBWIESZCZENIE

Wójt Gminy Gierałtowice, na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.), art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 247) zawiadamia, iż w dniu 12.02.2021 r. zostało wydane postanowienie o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn.:

„Rozbudowa drogi powiatowej nr 2910S na odcinku Przyszowice Chudów

zlokalizowanego na terenie gminy Gierałtowice, obręb Przyszowice i Chudów.

Na niniejsze postanowienie służy stronom zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach za pośrednictwem Wójta Gminy Gierałtowice w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia

Niniejsze obwieszczenie podano do publicznej wiadomości w dniu 12.02.2021 r. na okres 14 dni.

PDF10. Obwieszczenie postanowienie ooś.pdf (29,02KB)

×

Wyszukaj w serwisie

Najczęściej wyszukiwane frazy:
×

Zapisz się do newslettera