Obwieszczenie o wszczęciu postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia „Budowa układu kogeneracyjnego 2x4 MW zasilanego gazem z odmetanowania kopalni na terenie Szybu VI w JSW S.A. KWK „Budryk” w Chudowie"

OBWIESZCZENIE

Wójt Gminy Gierałtowice, na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.), art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 283 ze zm.) zawiadamia o wszczęciu postępowania na wniosek Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. KWK „Budryk”, reprezentowanej przez Pana Ryszarda Dziuba, o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:

„Budowa układu kogeneracyjnego 2x4 MW zasilanego gazem 
z odmetanowania kopalni na terenie Szybu VI w JSW S.A. KWK „Budryk” w Chudowie przy ul. Dworcowej na działce nr 1804/261”

zlokalizowanego na terenie gminy Gierałtowice, obręb Chudów.

Celem postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko powyższego przedsięwzięcia jest określenie, analiza oraz ocena bezpośredniego i pośredniego wpływu przedsięwzięcia, m.in. na środowisko oraz warunki zdrowia i życia ludzi.

Informuję, iż dane o wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zostały umieszczone, zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach, prowadzonym przez Referat Ochrony Środowiska, Szkód Górniczych i Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy Gierałtowice ul. Ks. Roboty 48 w Gierałtowicach.

Ponadto informuję, iż na podstawie art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 283 ze zm.) wystąpiono do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gliwicach oraz Dyrektora Zarządu Zlewni Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Gliwicach o wydanie opinii co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Niniejsze obwieszczenie podano do publicznej wiadomości w dniu 02.02.2021 r. na okres 14 dni.

PDF5. Obwieszczenie o wszczeciu postępowania.pdf (49,27KB)

×

Wyszukaj w serwisie

Najczęściej wyszukiwane frazy:
×

Zapisz się do newslettera