Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o sprostowaniu błędu pisarskiego w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa elektrowni słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ew. 233/59 (obręb 0004) w Przyszowicach

Gierałtowice, dnia 26.01.2021 r.

 

 

OBWIESZCZENIE

Wójt Gminy Gierałtowice, na podstawie art. 113 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 256 ze zm.), art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 283 ze zm.) zawiadamia strony, iż wydał postanowienie o sprostowaniu na wniosek firmy Elektrownia PV 68 Sp. z o.o., reprezentowanej przez Panią Izę Michałek, błędu pisarskiego w decyzji nr 7/2020 z dnia 16.12.2020 r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia:

„Budowa elektrowni słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ew. 233/59 (obręb 0004)”

zlokalizowanego na terenie gminy Gierałtowice, obręb Przyszowice.

Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z treścią postanowienia.

W związku z obowiązującym w kraju stanem epidemiologicznym dokumentacja będzie dostępna do wglądu w Urzędzie Gminy w Gierałtowicach przy ul. Ks. Roboty 48, w godzinach pracy Urzędu po wcześniejszym telefonicznym umówieniu się (tel. kontaktowy 32 30-11-392).

Niniejsze obwieszczenie podano do publicznej wiadomości w dniu 28.01.2021 r. na okres 14 dni.

PDF13. Obwieszczenie o sprostowaniu błędu pisarskiego.pdf

×

Wyszukaj w serwisie

Najczęściej wyszukiwane frazy:
×

Zapisz się do newslettera