Od 1 lutego producenci rolni mogą ubiegać się o zwrot akcyzy z ceny zakupionego paliwa

Od 1 lutego producenci rolni mogą ubiegać się o zwrot akcyzy
z ceny zakupionego paliwa

Producenci rolni mogą ubiegać się o zwrot akcyzy z ceny zakupionego paliwa dwa razy w roku przy spełnieniu określonych warunków.

Pierwszy okres składania wniosków przypada od 1 do 28 lutego. Kwota zwrotu akcyzy za paliwo rolnicze zależy od wielkości użytków rolnych, na których rolnik prowadzi gospodarstwo rolne oraz wielkości stada bydła jakie rolnik otrzymuje.

Limit zwrotu akcyzy zawartej w cenie paliwa wykorzystywanego do produkcji rolnej w 2021r. ustalany będzie jako suma:

100,00 zł x ilość ha użytków rolnych +  30,00 zł x średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła.

Do ustalenia podstaw limitu rocznego bierze się pod uwagę:

  • w przypadku ilości ha użytków rolnych – powierzchnię użytków rolnych położonych na terenie Gminy Gierałtowice, będących w posiadaniu lub współposiadaniu producenta rolnego określoną w ewidencji gruntów i budynków, według stanu na dzień 1 lutego 2021r.;
  • w przypadku średniej rocznej liczby dużych jednostek przeliczeniowych bydła – wartość tą ustala się na podstawie dokumentu wydanego na wniosek producenta rolnego przez Kierownika Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, zawierającego informację o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła (DJP) w odniesieniu do każdej siedziby stada w ostatnim dniu każdego miesiąca 2020 r., ustalonej z uwzględnieniem wartości współczynników przeliczeniowych sztuk bydła na duże jednostki przeliczeniowe, określonych w załączniku do ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Druki wniosków o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej można pobrać ze strony internetowej bip.gieraltowice.pl, w Biurze Podawczym Urzędu Gminy lub w Referacie Ochrony Środowiska, Szkód Górniczych i Gospodarki Komunalnej (pok. 04 Budynek B / Parter) – ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO ZAWARTEGO W CENIE OLEJU NAPĘDOWEGO WYKORZYSTYWANEGO DO PRODUKCJI ROLNEJ

Wnioski należy składać w Biurze Podawczym do skrzynki wrzutowej UG Gierałtowice lub bezpośrednio w Referacie Ochrony Środowiska, Szkód Górniczych i Gospodarki Komunalnej:

  • w terminie od 1 lutego. do 28 lutego 2021 r. wraz z oryginałami Faktur VAT, stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2020r do 31 stycznia 2021r.
  • w terminie od 1 sierpnia do 31 sierpnia 2021 r. wraz z oryginałami Faktur VAT, stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie 1 lutego do 31 lipca 2021r.

Producenci rolni, będący w 2020 r. w posiadaniu bydła i z tego tytułu ubiegający się w 2021 r. o zwrot akcyzy zobowiązani są dołączyć do wniosków również informację z Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła (DJP).

Zgodnie z informacją otrzymaną z Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, w przypadku posiadania przez producenta rolnego kilku siedzib stada bydła na terenie kilku gmin, producent rolny powinien złożyć wniosek do Wójta (Burmistrza, Prezydenta) właściwego ze względu na miejsce położenia siedziby stada będącego w posiadaniu tego producenta. Do wniosków składanych w poszczególnych gminach, w których rolnik ma siedzibę stada bydła należy dołączyć oryginał papierowy dokumentu otrzymanego z ARiMR lub dokumentu podpisanego podpisem elektronicznym (forma papierowa podpisana elektronicznie), dlatego przy ubieganiu się o taki dokument warto od razu przewidzieć ile egz. będzie rolnikowi potrzebnych. Producent rolny, posiadający kilka siedzib stada bydła na terenie kilku gmin, musi być jednocześnie posiadaczem gospodarstwa rolnego, czyli gruntów sklasyfikowanych w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne o łącznej powierzchni przekraczającej 1 ha fizyczny lub 1 ha przeliczeniowy wg stanu na 1 lutego 2021 r.

W terminie 30 dni od złożenia wniosku o zwrot akcyzy wydawane będą Decyzje, natomiast wypłaty będą realizowane przelewem na rachunek bankowy podany  we wniosku w terminach:

  • 1 – 30 kwietnia 2021r. w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie (luty);
  • 1 – 31 października 2021r. w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie (sierpień).

W przypadku gdy grunty gospodarstwa rolnego stanowią przedmiot posiadania samoistnego i posiadania zależnego, zwrot podatku przysługuje posiadaczowi zależnemu, czyli temu który grunty dzierżawi i wykorzystuje do działalności rolniczej.

W przypadku gdy grunty gospodarstwa rolnego są współwłasnością lub są w posiadaniu kilku osób, zwrot podatku przysługuje temu współposiadaczowi, w stosunku do którego pozostali współposiadacze wyrazili pisemną zgodę. Pisemna zgoda nie jest wymagana od współmałżonków.

Druki wniosków do pobrania 

DOCwniosek-o-zwrot-akcyzy-z-ceny-paliwa-dla-rolnikow-luty-2021.DOC (202,00KB)

PDFwniosek-o-zwrot-akcyzy-z-ceny-paliwa-dla-rolnikow-luty-2021.pdf (696,66KB)

×

Wyszukaj w serwisie

Najczęściej wyszukiwane frazy:
×

Zapisz się do newslettera