Obwieszczenie o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla. przedsięwzięcia pn. Uruchomienie punktu zbiórki odpadów dla FHU Biuro Rachunkowe s.c. Ewa Ludwig Łucja Bogacz przy ul. Chopina 15 w Łaziskach Górnych

Gierałtowice, dnia 23.12.2020 r.

Podano do publicznej wiadomości

Gierałtowice, dnia 29.12.2020 r.

OBWIESZCZENIE

Wójt Gminy Gierałtowice, działając na podstawie na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
(t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.) oraz  art. 74 ust. 3 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 283 ze zm.) zawiadamia, że w dniu 23.12.2020 r. została wydana decyzja o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:

„Uruchomienie punktu zbiórki odpadów dla FHU Biuro Rachunkowe s.c. Ewa Ludwig Łucja Bogacz przy ul. Chopina 15, na działce 1184/1 w Łaziskach Górnych”, zlokalizowanego na terenie gminy Łaziska Górne, obręb Łaziska Górne.

Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z jej treścią oraz dokumentacją sprawy, w tym z opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach, Dyrektora Zarządu Zlewni w Katowicach oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tychach.

W związku z obowiązującym w kraju stanem epidemiologicznym dokumentacja będzie dostępna do wglądu w Urzędzie Gminy w Gierałtowicach przy ul. Ks. Roboty 48, w godzinach pracy Urzędu po wcześniejszym telefonicznym umówieniu się (tel. kontaktowy 32 30-11-392).

Niniejsze obwieszczenie podano do publicznej wiadomości na okres 14 dni.

PDF30. Obwieszczenie o wydanej decyzji.pdf

×

Wyszukaj w serwisie

Najczęściej wyszukiwane frazy:
×

Zapisz się do newslettera