Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa (rozbudowa) koryta cieku Chudowskiego (Jasienica) w km 0+600÷1+080 i 1+206÷2+854 i cieku Ornontowickiego w km 0+000÷0+203”

Gierałtowice, dnia 16.12.2020 r.

Podano do publicznej wiadomości

Gierałtowice, dnia 22.12.2020 r.

OBWIESZCZENIE

Wójt Gminy Gierałtowice, działając na podstawie na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
(t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.) oraz  art. 74 ust. 3 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 283 ze zm.) zawiadamia, że w dniu 16.12.2020 r., na wniosek Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK „Makoszowy”, reprezentowanej przez Pana Ryszarda Dziuba, została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:

„Budowa (rozbudowa) koryta cieku Chudowskiego (Jasienica) w km 0+600÷1+080 i 1+206÷2+854 i cieku Ornontowickiego w km 0+000÷0+203”, zlokalizowanego na terenie gminy Gierałtowice, obręb Przyszowice.

Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z jej treścią oraz dokumentacją sprawy, w tym z opinią Regionalnego dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach, Dyrektora Zarządu Zlewni w Gliwicach oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gliwicach.

W związku z obowiązującym w kraju stanem epidemiologicznym dokumentacja będzie dostępna do wglądu w Urzędzie Gminy w Gierałtowicach przy ul. Ks. Roboty 48, w godzinach pracy Urzędu po wcześniejszym telefonicznym umówieniu się (tel. kontaktowy 32 30-11-392).

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Gierałtowice: www.bip.gieraltowice.pl, wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Gierałtowice.

PDF11. Obwieszczenie o wydanej decyzji.pdf (34,24KB)

×

Wyszukaj w serwisie

Najczęściej wyszukiwane frazy:
×

Zapisz się do newslettera