PROTOKÓŁ z dnia 16 grudnia 2020 r. z przebiegu konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Gierałtowice sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Gierałtowice

PROTOKÓŁ

z dnia 16 grudnia 2020 r.

z przebiegu konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Gierałtowice sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Gierałtowice

Wójt Gminy Gierałtowice w dniach od 8 grudnia 2020 r. do 15 grudnia 2020 r. przeprowadził konsultacje projektu uchwały Rady Gminy Gierałtowice sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Gierałtowice.

Zgodnie z uchwałą Nr XL/351/10 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 30 września 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia  2003 r. o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego gminy Gierałtowice w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, zmienionej Uchwałą Nr XIV/111/2019 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 30 października 2019 r., projekt uchwały wraz z ogłoszeniem o przeprowadzeniu konsultacji i formularzem zgłaszania opinii umieszczono na stronie internetowej Gminy Gierałtowice w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce „Organizacje Pozarządowe - Konsultacje”.

Uprawnionymi do udziału w konsultacjach były organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057) prowadzące działalność statutową  na terenie gminy Gierałtowice.

Z możliwości wniesienia uwag do projektu uchwały nie skorzystała żadna organizacja pozarządowa ani podmiot o którym mowa powyżej.

PDFProtokół z przebiegu konsultacji.pdf (31,36KB)

×

Wyszukaj w serwisie

Najczęściej wyszukiwane frazy:
×

Zapisz się do newslettera