Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa instalacji fotowoltaicznej pod nazwą PGGREEN – dywersyfikacja źródeł energii poprzez systemy fotowoltaicznej

OBWIESZCZENIE

Wójt Gminy Gierałtowice, na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.), art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 283 ze zm.) zawiadamia o wszczęciu postępowania na wniosek Polskiej Grupy Górniczej S.A., reprezentowanej przez Pana Krzysztofa Bussek, o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:

„Budowa instalacji fotowoltaicznej pod nazwą PGGREEN – dywersyfikacja źródeł energii poprzez systemy fotowoltaiczne, PROJEKT PGGREEN GIERAŁTOWICE”

zlokalizowanego na terenie gminy Gierałtowice, obręb Paniówki

Celem postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko powyższego przedsięwzięcia jest określenie, analiza oraz ocena bezpośredniego i pośredniego wpływu przedsięwzięcia, m.in. na środowisko oraz warunki zdrowia i życia ludzi.

Informuję, iż dane o wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zostały umieszczone, zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach, prowadzonym przez Referat Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy Gierałtowice ul. Ks. Roboty 48 w Gierałtowicach.

Ponadto informuję, iż na podstawie art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 283 ze zm.) wystąpiono do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gliwicach oraz Dyrektora Zarządu Zlewni Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Gliwicach o wydanie opinii co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Niniejsze obwieszczenie podano do publicznej wiadomości w dniu 11.12.2020 r. na okres 14 dni.

PDF5. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania.pdf (47,46KB)

×

Wyszukaj w serwisie

Najczęściej wyszukiwane frazy:
×

Zapisz się do newslettera