Obwieszczenie o zebraniu materiału i gotowości do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa (rozbudowa) koryta cieku Chudowskiego (Jasienica) w km 0+600÷1+080 i 1+206÷2+854 i cieku Ornontowickiego w km 0+000÷0+203

Gierałtowice, dnia 19.11.2020 r.

OBWIESZCZENIE

Wójt Gminy Gierałtowice, na podstawie art. 10 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 256 ze zm.), art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 283 ze zm.) zawiadamia strony, iż zebrał już wystarczający materiał w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą:

„Budowa (rozbudowa) koryta cieku Chudowskiego (Jasienica) w km 0+600÷1+080 i 1+206÷2+854 i cieku Ornontowickiego w km 0+000÷0+203”

zlokalizowanego na terenie gminy Gierałtowice, obręb Przyszowice.

Z materiałami można się zapoznać w siedzibie Referatu Ochrony Środowiska, Szkód Górniczych i Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy w Gierałtowicach przy ul. Ks. Roboty 48 od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 – 15:00 z możliwością wypowiedzenia się również co do zebranych dowodów i materiałów w terminie 7 dni od daty doręczenia zawiadomienia.

W związku z obowiązującym w kraju stanem epidemiologicznym dokumentacja będzie dostępna do wglądu w Urzędzie Gminy w Gierałtowicach przy ul. Ks. Roboty 48, w godzinach pracy Urzędu po wcześniejszym telefonicznym umówieniu się (tel. kontaktowy 32 30-11-392).

Po tym terminie Wójt Gminy Gierałtowice wyda decyzję w sprawie bądź podejmie dalsze czynności w zależności od zgłoszonych przez stronę postępowania stanowisk, wniosków oraz oświadczeń.

Niniejsze obwieszczenie podano do publicznej wiadomości w dniu 19.11.2020 r. na okres 14 dni.

PDF7. Obwieszczenie o zakończeniu postępowania.pdf (406,60KB)

×

Wyszukaj w serwisie

Najczęściej wyszukiwane frazy:
×

Zapisz się do newslettera