Obwieszczenie o wydani decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa hali produkcyjno-magazynowej z zapleczem biurowym oraz towarzyszącą infrastrukturą” zlokalizowanego na terenie gminy Czerwionka-Leszczyny, obręb Stanowice

Gierałtowice, dnia 16.11.2020 r.

Podano do publicznej wiadomości

Gierałtowice, 19.11.2020 r.

OBWIESZCZENIE

Wójt Gminy Gierałtowice, działając na podstawie na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
(t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.) oraz  art. 74 ust. 3 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 283 ze zm.) zawiadamia, że w dniu 16.11.2020 r., na wniosek firmy TURENWERKE Sp. z o.o., reprezentowanej przez Pana Pawła Kryńskiego, została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:

„Budowa hali produkcyjno-magazynowej z zapleczem biurowym oraz towarzyszącą infrastrukturą” zlokalizowanego na terenie gminy Czerwionka-Leszczyny, obręb Stanowice

Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z jej treścią oraz dokumentacją sprawy.

W związku z obowiązującym w kraju stanem epidemiologicznym dokumentacja będzie dostępna do wglądu w Urzędzie Gminy w Gierałtowicach przy ul. Ks. Roboty 48, w godzinach pracy Urzędu po wcześniejszym telefonicznym umówieniu się (tel. kontaktowy 32 30-11-392).

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Gierałtowice: www.bip.gieraltowice.pl, wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Gierałtowice, zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy i Miasta Czerwiona-Leszczyny oraz na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.

PDF29. obwieszczenie o wydanej decyzji.pdf (398,27KB)

×

Wyszukaj w serwisie

Najczęściej wyszukiwane frazy:
×

Zapisz się do newslettera