Obwieszczenie o zakończeniu postepowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Uruchomienie punktu zbiórki odpadów dla FHU Biuro Rachunkowe s.c. Ewa Ludwig Łucja Bogacz przy ul. Chopina 15 w Łaziskach Górnych

OBWIESZCZENIE

Wójt Gminy Gierałtowice, na podstawie art. 10 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 256 ze zm.), art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 283 ze zm.) zawiadamia strony, iż zebrał już wystarczający materiał w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą:

„Uruchomienie punktu zbiórki odpadów dla FHU Biuro Rachunkowe s.c. Ewa Ludwig Łucja Bogacz przy ul. Chopina 15, na działce 1184/1 w Łaziskach Górnych”

zlokalizowanego na terenie gminy Łaziska Górne, obręb Łaziska Górne.

Z materiałami można się zapoznać w siedzibie Referatu Ochrony Środowiska, Szkód Górniczych i Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy w Gierałtowicach przy ul. Ks. Roboty 48 od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 – 15:00 (w czwartek od 7:00 – 17:00) z możliwością wypowiedzenia się również co do zebranych dowodów i materiałów w terminie 7 dni od daty doręczenia zawiadomienia.

Po tym terminie Wójt Gminy Gierałtowice wyda decyzję w sprawie bądź podejmie dalsze czynności w zależności od zgłoszonych przez stronę postępowania stanowisk, wniosków oraz oświadczeń.

Niniejsze obwieszczenie podano do publicznej wiadomości w dniu 21.10.2020 r. na okres 14 dni.

PDF27. obwieszczenie o zakończeniu postępowania.pdf (369,44KB)

×

Wyszukaj w serwisie

Najczęściej wyszukiwane frazy:
×

Zapisz się do newslettera