Obwieszczenie - Uruchomienie punktu zbiórki odpadów dla FHU Biuro Rachunkowe s.c. Ewa Ludwig Łucja Bogacz przy ul. Chopina 15.

Gierałtowice, 27.08.2020 r.

 

OBWIESZCZENIE

 

Wójt Gminy Gierałtowice, na podstawie art. 36 § 1 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 256 ze zm.), art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 283 ze zm.) zawiadamia, iż w dniu 27.08.2020 r. zostało wydane postanowienie o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn.:

„Uruchomienie punktu zbiórki odpadów dla FHU Biuro Rachunkowe s.c. Ewa Ludwig Łucja Bogacz przy ul. Chopina 15, na działce 1184/1 w Łaziskach Górnych” zlokalizowanego na terenie gminy Łaziska Górne, obręb Łaziska Górne,

Na niniejsze postanowienie służy stronom zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach za pośrednictwem Wójta Gminy Gierałtowice w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia

Niniejsze obwieszczenie podano do publicznej wiadomości w dniu 01.09.2020 na okres 14 dni.

 

PDFObwieszczenie postanowienie.pdf

×

Wyszukaj w serwisie

Najczęściej wyszukiwane frazy:
×

Zapisz się do newslettera