Obwieszczenie Prezydenta Miasta Knurów o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Przebudowa ul. Przemysłowej w Knurowie

OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA KNURÓW

Zgodnie z art. 74 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 283 z późn. zm.) oraz w związku z art.10, i art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.z 2020 r. Poz. 256 z późn. zm.)

Prezydent Miasta Knurów zawiadamia

Strony postępowania, że w dniu 22.07.2020 r. została wydana decyzja nr UA.0050.1.020.2020 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Przebudowa ul. Przemysłowej w Knurowie”.

Od wydanej decyzji służy Stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach za pośrednictwem Prezydenta Miasta Knurów w terminie 14 dni od daty doręczenia. Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Z treścią w/w decyzji oraz dokumentacją sprawy, można zapoznać się w siedzibie Wydziału Urbanistyki, Architektury, Strategii Rozwoju Miasta i Spraw Lokalowych Urzędu Miasta Knurów, ul. Niepodległości 7 (Ratusz) w godz. 7.30÷15.30 w poniedziałki, wtorki, czwartki, 7.30÷17.30 w środy i 7.30÷13.30 w piątki.

Zgodnie z Art.49 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2020 r. Poz. 256 z późn. zm.) zwanej dalej Kpa: „Jeżeli przepis szczególny tak stanowi, zawiadomienie stron o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej może nastąpić w formie publicznego obwieszczenia, w innej formie publicznego ogłoszenia zwyczajowo przyjętej w danej miejscowości lub przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej właściwego organu administracji publicznej” natomiast zgodnie z Art.49 §2 Kpa „(…) Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej”.

PDF10. Obwieszczenie o wydanej decyzji.pdf (35,05KB)

×

Wyszukaj w serwisie

Najczęściej wyszukiwane frazy:
×

Zapisz się do newslettera