Obwieszczenie o wyznaczeniu nowego terminu załatwienia sprawy wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Uruchomienie punktu zbiórki odpadów przy ul. Chopina 15 w Łaziskach Górnych, na dzień 30.09.2020 r.

Gierałtowice, 21.07.2020 r.

OBWIESZCZENIE

Wójt Gminy Gierałtowice, na podstawie art. 36 § 1 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.), art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 283 ze zm.) zawiadamia, iż postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:

„Uruchomienie punktu zbiórki odpadów dla FHU Biuro Rachunkowe s.c. Ewa Ludwig Łucja Bogacz przy ul. Chopina 15, na działce 1184/1 w Łaziskach Górnych” zlokalizowanego na terenie gminy Łaziska Górne, obręb Łaziska Górne,

nie może być rozpatrzone w ustawowym terminie.

Konieczne jest uzyskanie opinii Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Katowicach co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedmiotowego przedsięwzięcia.

Jednocześnie wyznacza się nowy termin załatwienia sprawy na dzień 30.09.2020 r.

Informuję ponadto, iż zgodnie z art. 37 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.) stronie służy prawo do wniesienia ponaglenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach, za pośrednictwem Wójta Gminy Gierałtowice.

Niniejsze obwieszczenie podano do publicznej wiadomości w dniu 23.07.2020 r. na okres 14 dni.

PDF19. Obwieszczenie nowy termin załatwienia sprawy.pdf

×

Wyszukaj w serwisie

Najczęściej wyszukiwane frazy:
×

Zapisz się do newslettera