Obwieszczenie Prezydenta Miasta Knurów o wyznaczeniu nowego terminu załatwienia sprawy o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia "Przebudowa ul. przemysłowej w Knurowie" na dzień 31.07.2020 r.

OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA KNURÓW

Na podstawie art. 36 oraz art.10 i art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2020r. Poz. 256 z późn. zm.) zgodnie z art.74 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2020r. Poz. 283 z późn. zm)

Prezydent Miasta Knurów zawiadamia:

o braku możliwości załatwienia sprawy w postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Przebudowa ul. Przemysłowej w Knurowie” w wyznaczonym ustawowo terminie. Powodem zwłoki w załatwieniu sprawy jest konieczność skutecznego zawiadomienia stron poprzez obwieszczenie, o zebraniu wszystkich dowodów i materiałów potrzebnych do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla w/w przedsięwzięcia.

W związku z powyższym wydanie postanowienia, o którym mowa w art.63 ust.1 w/w ustawy lub załatwienie sprawy w przedmiotowym postępowaniu (w przypadku stwierdzenia braku obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko) nastąpi w terminie do 31.07.2020r. Termin ten nie jest ostateczny i może ulec zmianie (w chwili obecnej nie jest zależny od organu prowadzącego postępowanie).

Jednocześnie Organ informuje, że zgodnie z art. 37 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (zwanej dalej Kpa) stronie służy prawo do wniesienia ponaglenia jeżeli:

1) nie załatwiono sprawy w terminie określonym w art. 35 lub przepisach szczególnych ani w terminie wskazanym zgodnie z art.36 § 1 (bezczynność),

2) postępowanie jest prowadzone dłużej niż jest to niezbędne do załatwienia sprawy (przewlekłość).

Ponaglenie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach za pośrednictwem Prezydenta Miasta Knurów. Zgodnie z art. 37 § 2 Kpa ponaglenie zawiera uzasadnienie.

Zgodnie z Art.49 §1 ustawy Kpa: „Jeżeli przepis szczególny tak stanowi, zawiadomienie stron o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej może nastąpić w formie publicznego obwieszczenia, w innej formie publicznego ogłoszenia zwyczajowo przyjętej w danej miejscowości lub przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej właściwego organu administracji publicznej” natomiast zgodnie z Art.49 §2 Kpa „(…) Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej”.

PDF9. Obwieszczenie nowy termin załatwienia sprawy.pdf

×

Wyszukaj w serwisie

Najczęściej wyszukiwane frazy:
×

Zapisz się do newslettera